PCB - sanering

Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om byggnaden innehåller PCB. När inventering är gjord kan sanering ske efter anmälan till bygg- och miljöförvaltningen. Fastighetsägaren har ansvar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa.

Innehåll

Åtgärderna delas in i två grupper:

 1. Tidplan för byggnader med mer än 500 vikt-ppm PCB
  Om fog- eller golvmassor innehåller mer än 500 ppm (500 mg/kg) PCB, måste ägaren till en byggnad eller anläggning sanera. Sanering ska ha skett senast:
  • 30 juni 2014 om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969.
  • 30 juni 2016 om
   • massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973.
   • byggnader eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973.
   • massan har använts inomhus
  • 30 juni 2016 i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998

 2. Tidplan för byggnader med 50-500 vikt-ppm PCB
  Ägaren till en byggnad eller anläggning där halten är 50-500 vikt-ppm ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Underlag i form av AF-mallar och checklistor finns på www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats. under rubriken Hjälpmedel.

Checklista – det här behöver du som fastighetsägare göra och ha koll på:

 • Anlita kompetent saneringsfirma.
 • Anlita fogentreprenörer som arbetar enligt branschföreningen SFR:s rekommenderade metoder vid sanering. Fråga också efter referenser från tidigare saneringsarbeten.
 • Informera hyresgäster om saneringen.
 • En kraftig dammsugare avsedd för ändamålet ska användas för att förhindra spridning av PCB-haltigt damm.
 • Spill vid saneringen ska avlägsnas efter varje arbetsdag och lämnas som farligt avfall.
 • Marken intill byggnaden ska skyddas genom täckning.
 • Fönster och ventilationsöppningar ska skyddas och vara förseglade under saneringen.
 • Balkonger ska inte vara tillgängliga under saneringen. En sanering som sprider PCB är sämre än ingen sanering alls.
 • Gör en egen kontrollplan för att kontrollera att hela saneringsarbetet blir genomfört med god kvalitet.
 • Gör kontroller av saneringsarbetet på plats.
 • Begär redovisning av saneringsföretagets egenkontroll och av avfallsmängder och transportdokument.
 • Kontrollera att transportör som anlitas har tillstånd från länsstyrelsen för transport av PCB-haltigt avfall. Tillstånd behövs även för mellanlagring av farligt avfall.

Vid rivning

Vid en rivning av en byggnad ska en anmälan lämnas till bygg- och miljöavdelningen, Söderhamns kommun, innan rivningen. En rivningsplan ska vara baserad på en materialinventering som gjorts för att identifiera t ex ämnen och produkter som är farligt avfall. Gör alltid en materialinventering innan rivning oavsett om bygg- och miljöavdelningen kräver rivningsplan eller inte.

Vid rivning måste man ta bort det material som sitter intill PCB-fogen, eftersom PCB kan ha vandrat in i angränsande material. Även om fogen tidigare har sanerats, ska angränsande material tas bort. Det förorenade materialet ska hanteras som farligt avfall.

De saneringsmetoder som användas är skärning med kniv, slipning och dammsugning. Fogmassan skärs bort med en motordriven vibrerande kniv som är utrustad med olika typer av knivblad. Fogen ska skäras ut så att minsta möjliga mängd fogmassa lämnas kvar. Spårsågning/spårfräsning kan vara lämplig metod vid arbete i lättbetong.
Efter att fogmassan har skurits bort kan man göra rent fogsidorna genom slipning. Ca 2 mm av materialet bör slipas bort så att all synlig fogmassa tas bort. Vinkelslip kan användas vid lätt åtkomliga fogar och bilning/slipstift vid mer svåråtkomliga t ex invändiga hörn. Vid alla arbetsmoment med maskiner bör en effektiv uppsamling av damm ske för att minska spridning av PCB till omgivningen.

Farligt avfall

Allt avfall i samband med sanering av PCB ska samlas upp i slutet emballage med tydlig märkning om att innehållet är förorenat med PCB. Allt PCB-haltigt material/avfall är farligt avfall och ska förvaras skilt från annat avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063). Även oljekondensatorer utan PCB är farligt avfall. El-avfall ska enligt förordningen lämnas i sin helhet utan ingrepp i de elektriska komponenterna, till förbehandling på godkänd förbehandlingsanläggning. 

Blanketter Sanering

- Sanering fogmassa protokoll Länk till annan webbplats. (pdf, 28.6 kB)
- Sanering isolerrutor protokoll Länk till annan webbplats. (pdf, 32.7 kB)
- Sanering kondensatorer protokoll Länk till annan webbplats. (pdf, 38.3 kB)
- Sanering golvmassor protokoll Länk till annan webbplats. (pdf, 42.5 kB)
- Sanering sammanställning 

Senast uppdaterad: 12 september 2019