Översiktsplanen antagen – inriktning mot hållbarhet fram till 2040

En ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober 2020. Det innebär att vi nu har ett nytt planeringsunderlag med både strategier och visioner för vår kommun fram till 2040. Med hållbarhet i fokus tar Söderhamn en roll i FN:s Agenda 2030.

Översiktsplanen som arbetats fram sedan 2016 är ett planeringsunderlag för annan planering framåt – ett avstamp för underliggande planer och program för Söderhamn fram till 2040.

Med dialoger runt om i alla kommundelar och via synpunkter och samråd har civilsamhällets önskemål fångats in. Översiktsplanen vilar också på en grund av lokala, nationella och globala mål med hållbarhet i fokus och med sikte på samhälls­utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Läs mer: Översiktsplanen Länk till annan webbplats.

Arbetet med att ta fram en översiktsplan med sikte mot 2040 har pågått sedan 2016. Det här är stegen fram till det slutgiltiga dokumentet.

Söderhamn vill bidra till hållbarhet

Här skiljer sig den nya översiktsplanen tydligt mot den tidigare från 2006, med kompassnålen som pekar mot just hållbarhet och att möta utmaningar med klimatförändringarna i planering av bebyggelse och infrastruktur. Genom att se kommunens roll i hållbarhetsmålen som finns i FN:s Agenda 2030 vill Söderhamn vara med och bidra till denna omställning.

Översiktsplanen är vägledande och ska styra och leda den planering som sker i olika områden och visa riktningen i fördjupade översiktsplaner, planprogram, detaljplaner och bygglov. Översiktsplanen påverkar och påverkas av andra styrdokument som beslutas av kommunens förtroendevalda.

Hur lever vi här 2040?

Översiktsplanen ska främja en samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö, idag och för kommande generationer. 2040 är Söderhamns kommun en plats där människor kan hitta hem – där man vill leva, bo och verka!

Centralt i översiktsplanen är utvecklingsstrategin och dess fem delstrategier:

  • En levande landsbygd med starka kommundelscentrum
  • En skärgårdsnära småstad med en levande stadskärna
  • En självklar del av regionen
  • En grön infrastruktur med stora gröna och blå värden
  • Cirkulär ekonomi och hållbara tekniska försörjningssystem

Tanken är att översiktsplanen inte ska vara statisk utan att den ska uppdateras vart fjärde år.

Översiktsplanen vilar på flera grunder. En är plan- och bygglagen som reglerar hur den fysiska planeringen ska ske genom hushållning med mark och vatten för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. En översiktsplan ska dessutom bidra till att nå den kommunala, politiska viljan för kommunens utveckling. Detta förslag på översiktsplan baseras på Målbild Söderhamn 2040 – en modig och inkluderande kommun. Därutöver har en rad andra nationella och regionala mål, planer och program legat till grund för utformningen av denna översiktsplan.

Senast uppdaterad: 1 december 2020