Behov av akuta åtgärder för strömmingen, skrivelse till Näringsdepartementet

Småskaligt lokalt kustfiske och företag inom matförädling är viktiga näringar inom kommunen. Under hösten 2021 har kommunen uppvaktats av företag inom fiske och livsmedelsförädling som beskriver att man i dagsläget befinner sig i en situation med akut brist på strömming. En skrivelse om att uppmana till åtgärder för att bevara länets strömmingskultur har lämnats in till kommunen tillsammans med över 380 namnunderskrifter.

Nu agerar politiska företrädare i kommunstyrelsen genom att lämna en skrivelse till Näringsdepartementet.
Alla partier som är representerade i kommunstyrelsen står bakom skrivelsen.

Genom analyser av fångster kan länsstyrelserna och fiskerinäringen visa att samtidigt som industrifisket rapporterat in en extrem ökning av fångster ute till havs de senaste 20 åren, har fångsterna för de lokala småskaliga yrkesfiskarna vid kusten minskat markant.

Kommunekolog Andreas Håberg uttrycker oro.
- Hela ekosystemet rubbas när fisketrycket är högt på enskilda arter. Bristen på större strömming får konsekvenser för hela det marina ekosystemet, kommenterar Andreas.

Söderhamns kommun delar oron för strömmingsbeståndets akuta situation med fiskerinäringen, samt länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Senast uppdaterad: 21 december 2021