Kommunfullmäktige antog Alliansens budget

Allianspartiernas budget antogs av kommunfullmäktige 30 oktober.

Kommunfullmäktige klubbade igenom den budget för 2024 och plan för 2025-2027 som Allianspartierna (Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) lagt fram.

Alliansens budget, med rubriken Skola – Jobb – Trygghet, som kommunfullmäktige klubbade igenom 30 november innehåller den ekonomiska plan som gäller för Söderhamns kommun de kommande åren. Budgeten innehåller både delar om riktade satsningar, investeringar och ekonomisk hushållning.

- En välbalanserad budget utifrån de förutsättningar vi har i vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C).

Alliansen pekar i budgeten på att en del tuffa prioriteringar väntar för de kommunala verksamheterna framgent. Pengar till satsningar och förstärkningar ska frigöras genom effektiviseringar och anpassningar inom befintliga verksamheter. Effektiviseringar på 52 miljoner kronor ska göras för budgetperioden och effektiviseringskrav läggs på nämnderna.

- Vi tror att det alltid går att göra effektiviseringar och utveckla. Det kan finnas en stimulans i att göra det och det kan ibland vara bra att det finns en liten press, säger John-Erik Jansson.

Satsningar och investeringar

I sin budget ser Alliansen också utrymme för både utveckling och att ta hand om kärnuppdragen. Riktningen tas ut med sikte på att öka medborgarnas stolthet och framtidstro, kommunens attraktionskraft och färden fortsätter mot målet 28 000 invånare år 2030.

Budgeten innehåller också investeringar på 292 miljoner för åren 2024-2027, som ska bidra till ekonomin i det lokala näringslivet och tron på en positiv utveckling.

Till exempel:

  • 80 miljoner till reinvesteringar och underhåll av fastigheter och vägar
  • 10 miljoner till hållbar infrastruktur i Stenö
  • Projekt Centrumutveckling och Söderhamnsporten fullföljs, hand i hand med stadsmiljöavtalet från Trafikverket
  • 5 miljoner till uppdatering av LSS-boenden
  • Förstudier för hållbara ishallar, badhus på Hällåsen, medverkan i en multisporthall
  • 100 miljoner till strukturomvandling och attraktiv skolmiljö i hela kommunen

Tre fokusområden

Alliansens budget lyfter också tre fokusområden för kommunen 2024-2027 - Lärande, Växkraft och Livsmiljöer. Budgeten anger riktade uppdrag till de kommunala nämnder som verkar inom de tre prioriterade områdena.

Varje område har särskilt fokus inom:

  • Lärande – Fler elever med goda skolresultat. Förbättrad kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov.

- Vi vill ett fler ska nå gymnasiebehörighet. Det går en skarp gräns där för ungas möjligheter att skapa sig en bra framtid. Det är viktigt för oss, säger John-Erik Jansson.

  • Växtkraft – Fler invånare i egenförsörjning. Fler företag utvecklas och etableras.

- I Söderhamn ska alla individer ha möjlighet att växa. Det gäller även företag, att våga anställa och spänna bågen. Medborgare ska ha förutsättningar att få en utbildning och sedan ett jobb att gå till.

  • Livsmiljöer – Fler välmående invånare. Fler invånare som upplever trygghet i samhället.

- Om folk ska vilja bo i vår kommun måste vi erbjuda bra boendemiljöer i olika form. Det är helt individuellt hur man vill bo och vi vill erbjuda både levande landsbygd och centrumnära. Här är ju också miljö- och trygghetsfrågor centrala.

Två ytterligare budgetförslag

Förutom Alliansens budgetförslag hade också Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förslag som föll i omröstningen i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 1 november 2023