Undersköterskor erbjöds kompetensutveckling genom specialistutbildning

Äldre person som får stöd

Antalet äldre i behov av äldreomsorg beräknas fördubblas fram till år 2031 och samtidigt som behovet av personal inom äldreomsorgen växer så minskar tillgången på utbildad vårdpersonal. Något som leder till en stor personal- och kompetensförsörjningsutmaning för Sveriges samtliga kommuner och regioner. Nu satsar sektor Välfärd i Söderhamns kommun på kompetensutveckling genom specialistutbildning.

Med hjälp av äldreomsorgslyftet, en satsning för kommuner att med hjälp av statligt medel stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, startade Söderhamns kommun ett projekt för att erbjuda redan anställda undersköterskor en vidareutbildning till specialistundersköterska. Syftet med projektet är att stärka kompetenser och möjliggöra karriärvägar för de undersköterskor som arbetar i Söderhamns kommun och samtidigt höja statusen för undersköterskeyrket.

Undersköterskorna erbjöds under våren 2021 specialistutbildning inom palliation, demensvård och multisjuka äldre, och under våren 2023 har 13 undersköterskor avklarat dessa utbildningar. En kompetensutveckling som lett till att man inom sektor välfärd i Söderhamns kommun kunnat tillskapa nya tjänster för några av de nyutbildade specialistundersköterskorna och dom tillträder under perioden 1 mars till 1 maj 2024.

Senast uppdaterad: 2 april 2024