Ja från kommunstyrelsen till vindkraftsparker på Storgrundet och Gretas klackar 2

En oenig kommunstyrelse röstade för att inte använda det kommunala vetot för två planerade vindkraftsetableringar: dels det återremitterade ärendet om Storgrundet, dels Gretas klackar 2. Ärendena tas upp i kommunfullmäktige 31 januari.

Den 18 januari tog kommunstyrelsen, KS, beslut om att inte använda det kommunala vetot för de vindkraftsparker som planeras på Storgrundet och Gretas klackar 2. Den kommun där vindkraftsparker planeras kan enligt Miljöbalken rösta för eller emot genom att använda ett kommmunalt veto eller inte. Röstsifforna i båda ärendena blev blev 9-6 för att inte använda vetot. C, S och V röstade emot att använda vetot, M, KD, L och SD röstade för att använda vetot.

Återremitterat kom tillbaka

Ärendet om Storgrundet togs upp i KS även i november, då föll rösterna på en så kallad minoritets-återremiss på initiativ av M. Villkoren i återremissen var utökad dialog med medborgare och organisationer samt att ytterligare utreda nyttan av vindkraftsetableringar för näringsliv och lokalsamhälle.

Läs mer: Ärendet om vindkraft på Storgrundet återremitteras Länk till annan webbplats.

Under KS sammanträde 18 januari redovisades hur återremissen hanterats. Det har bland annat varit öppna hus vid två tillfällen (10 och 13 januari), där politiker och tjänstepersoner varit tillgängliga för allmänhet och näringsliv att diskutera vindkraftsetableringar. Det har också funnits möjlighet att lyfta sina synpunkter via ett webb-formulär och/eller en digital enkät. En sammanställning av dessa aktiviteter och vad som kommit in fanns som informationsunderlag till KS ledamöter inför sammanträdet 18 januari.

Svarsresultat av enkät och formulär kommer att publiceras på kommunwebben.

Fler beslut väntar

Båda vindkraftsärendena – storgrundet och Gretas klackar 2 - tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 31 januari, för att därefter gå vidare till Mark- och miljödomstolen.

Aktuella vindkraftsetableringar

Storgrundet: WPD offshore vill bygga och drifta 52 vindkraftverk med högsta totalhöjd på 290 meter och rotorbredd på 270 meter, cirka 11 kilometer ut från fastlandet och cirka fyra kilometer öster om Storjungfrun. Kapacitet: 3-3,5 TWh per år.

Gretas klackar 2: Svea vind offshore vill bygga och drifta en vindkraftsanläggning Söderhamns kommun: Gretas klackar 2, 62 vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 300 meter, cirka 25 kilometer från fastlandet utanför Söderhamn. Kapacitet: cirka 2,2 TWH per år.

Beslut om bygdemedel

Kommunstyrelsen har tidigare också beslutat om att godkänna avtal för bygdemedel mellan Söderhamns kommun och WPD Offshore och Svea vind offshore gällande respektive vindkraftspark. Enligt avtalet får Söderhamns kommun bygdemedel som baseras på den årliga bruttoersättningen för elen som produceras av vindsnurrorna. Bygdemedlen går in i en vindkraftsfond som kommunen upprättat och förvaltar.

Senast uppdaterad: 19 januari 2022