EU-logga Your Europe

Ett digitalt tillgängligt Europa

Med en gemensam digital ingång till Europa ska det bli enklare för privatpersoner och företag att använda digitala tjänster i andra EU-länder. Här kan du läsa mer om EU-förordningen Single digital gateway (SDG) som Digg är nationell samordnare för i Sverige.

Single digital gateway (SDG) är en EU-förordning med syfte att:

  • tillhandahålla information via en gemensam digital ingång,
  • göra det möjligt att utföra ärenden online över landsgränser,
  • minska administration för privatpersoner och företag.

En gemensam digital ingång

Webbplatsen Your Europe är den gemensamma digitala ingången till Europa. Här samlas både information om europeisk lagstiftning och länkar till de nationella myndigheternas information och tjänster. Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företag att flytta inom unionen, studera, bedriva handel, etablera sig eller utöka sin verksamhet i en annan medlemsstat.

https://europa.eu/youreurope/ Länk till annan webbplats.

Utföra ärenden online

För många EU-medborgare är det en självklarhet att kunna hantera sina ärenden hos myndigheter helt online. Det är till exempel i flera länder redan möjligt att byta adress eller ändra ägarskap av en bil utan att behöva infinna sig på plats eller skicka in pappersblanketter. SDG-förordningen ställer krav på aktörer att erbjuda sina tjänster helt online.

Minskad administration

Att utföra ärenden över landsgränserna kan vara förenat med administrativa bördor. Genom att skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur och inhämta underlag digitalt från andra länder minskas privatpersoners och företagsadministration.

Vilka aktörer omfattas av förordningen

De aktörer som omfattas av SDG-förordningen kallas behöriga myndigheter. En behörig myndighet kan vara en statlig myndighet, en kommunal myndighet, en region, kommun- och regionägda företag och privata aktörer.

Det finns inte något uttryckligt krav på exempelvis offentlig finansiering för att omfattas av förordningen. Det som är avgörande är om aktören har specifikt ansvar för information, förfaranden eller hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av förordningen (SDG-förordningen artikel 3.4). Aktören kan ha inrättats på nationell, regional eller lokal nivå.

Vilken information och vilka förfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas framgår av bilaga I-III till SDG-förordningen.

Vilka tjänster erbjuds utifrån förordningen

Huvuddelen av bygg- och miljöverksamhetens tjänster omfattas av förordningen. Syftet med förordningen är ju att göra det enklare för medborgare och företagare att etablera sig i andra EU-länder. Man ska kunna ansöka om skolplatser, söka till universitet i andra EU-länder.

Totalt så omfattas över 100 informations och ansökningsprocesser inom statliga, regionala och kommunala områden.

Hur förbereder vi oss i Söderhamn

I Söderhamns kommun så förbereder vi oss genom att i nära samarbete med Digg bygga upp den tekniska miljön för helt digitala processer. Ett beslut ska kunna skickas till ett annat EU-land och nå den som söker bygglov i Söderhamn i sitt ursprungsland. Dubbelriktad säker digital kommunikation etableras genom MinaMeddelanden.

Processarbetet med de berörda verksamheterna görs under 2024 så att vi kan realisera kraven från EU-förordningen och erbjuda våra medborgare och företagare en bättre och effektivare service inom berörd samhällsservice.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024