Centrumutvecklingen tar ny fart våren 2022

Patrik Uhras från Sweco är projektledare för genomförandet av Centrumplanen. Här berättar han för lokala handlare och fastighetsägare hur arbetet är tänkt att fortlöpa framöver.

Planen för att utveckla Söderhamns centrum rullar vidare och genomförs i tre etapper. Två av dessa – från Strykjärnparken till Hamnbron – planeras för fullt och målet är ett färdigställande av åtgärderna norr om ån under 2022.

Centrumplanen som syftar till att utveckla de centrala delarna av Söderhamn, har strategier att knyta ihop centrum i nord-sydlig och öst-västlig riktning samt skapa en tydlig identitet av skärgård och nya målpunkter.

- Det blir en rejäl ansiktslyftning där vi får ett modernare uttryck på ett sätt som passar in i miljön, säger Patrik Uhras, projektledare från Sweco och ansvarig för Centrumplanen.

Mycket väntar under 2022

I Strykjärnsparken har utvecklingsarbetet redan startat och där kommer det under våren 2022 att ta ytterligare fart. Parkområdet närmast Eat & Meet kommer det att göras om och få ny yta, bli mer inbjudande med sittplatser och belysning samt att en stor brygga tar plats nere vid ån (se visionsbilder), dessutom kommer hela kajpromenaden att få en rejäl ansiktslyftning. Därefter väntar utvecklingsåtgärder med gatsten på Norra hamngatan som kommer att bli ett gångfartsområde på sträckan förbi Strykjärnsparken.

Dessutom väntar uppfräschning hela kajstråket fram till Hamnbron, där kajrenovering är en del.

Dialog med handlare och fastighetsägare

Söderhamns kommun har en löpande dialog med handlare och fastighetsägare om det vidare arbetet som kommer att löpa på under 2022 och 2023. När det gäller antalet parkeringsplatser i området så har Söderhamns kommun anpassat efter synpunkter som inkommit. Utifrån ursprungsförslaget där det skulle försvinna en hel del platser, har nya förslaget så många platser som det är möjligt med hänsyn till att vi också ska få till de tydliga stråken mot ån. I slutändan, när allt är klart även på södra sidan ån, så kommer det att vara fler parkeringar i området än det är nu.

Gott om sittplatser, belysning och värmeslingor i marken är planen för Strykjärnsparken närmast Eat&Meet.

Översiktlig visionsbild av utveckling av området i och omkring Strykjärnsparken.

Uppdaterad budget inför genomförande

Enligt tidigare beslut satsar Söderhamn kommun 22,5 miljoner kronor på att utveckla centrum, nu uppdateras budgeten med ytterligare 15 miljoner som tillsammans med en ny ansökan om bidrag från Trafikverket ska göra att kommunen kan förverkliga hela centrumprojektet i sin helhet.

- Jag är glad att vi nu har en konkret plan för genomförandet och att handeln och fastighetsägarna är så positivt inställda, säger Marjo Myllykoski, ordförande i nämnden för kultur och samhällsservice.

En brygga som inbjuder till möten och vila byggs ner mot Söderhamnsån.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021