Skolhälsovård

Skolhälsovård är gratis och ska erbjudas elever i skolan. Det finns skolläkare och skolsköterska. De har tystnadsplikt.

Skolhälsovården skall främst vara förebyggande och omfatta hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. Alla elever erbjuds minst tre hälsobesök i grundskolan.

Skolsköterskan finns på skolan vissa dagar i veckan.

Vid sjukdom vänder man sig till sin Hälsocentral.

Planerad verksamhet/årskursvis

Förskoleklass: Blankett skickas hem. Hälsobesök med elev tillsammans med vårdnadshavare. Kontroll av syn, hörsel, längd och vikt.

Åk 2: Hälsobesök med undersökning av längd och vikt. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Vårdnadshavare samtycke krävs vid alla vaccinationer.

Åk 4: Hälsobesök där man samtalar om kost, motion, sömn samt trivsel. Undersökning av längd, vikt och rygg.

Åk 5: Flickor erbjuds vaccination med mot HPV (humant papillom virus).

Åk 6: Hälsobesök med undersökning av längd, vikt och rygg.

Åk 8: Hälsobesök där man samtalar om kost, motion, sömn och trivsel. Undersökning av längd, vikt och rygg. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Nyanlända elever erbjuds hälsobesök och eventuellt vaccinationer

Hälsobesök: längd, vikt, syn och hörsel samt ryggkontroll från och med åk 4.

Vaccinationer: Skolhälsovården får journalkopior från Asyl- och Migranthälsan. Skolläkaren gör en vaccinationsplanering utifrån blodprovsresultat samt elevens hemlands vaccinationsprogram. Därefter får vårdnadshavare lämna skriftligt samtycke att man godkänner uppvaccinering.

 

Information om barnhälsovård.