Kulturpolitiskt program

Under 2023 har kulturverksamheterna och ansvariga politiker inom Söderhamns kommun tillsammans tagit fram ett förslag till Kulturpolitiskt program – en översiktsplan för kulturen i kommunen.

Varför ett kulturpolitiskt program?

Ett kulturpolitiskt program syftar till att ge kommunens, civilsamhällets- och näringslivets aktörer, en övergripande, långsiktig och stabil inriktning för hur vi gemensamt ska förvalta, underhålla och utveckla kulturlivet i kommunen. Ett rikt och levande kulturliv skapar en attraktiv plats för människor att på ett hållbart sätt leva, bo, verka och utvecklas i.

Program med bred förankring

För att det kulturpolitiska programmet ska bli så träffsäkert och angeläget som möjligt krävs bred representation i processen.

Därför fick alla intresserade under våren 2021 delta genom att svara på en enkät kring kulturlivet i kommunen. Svaren från enkäten har legat till grund för det fortsatta arbetet med det Kulturpolitiska programmet. Representanter från föreningslivet och studieförbunden har deltagit i samtal och workshops för att fördjupa samtalet både vad gäller syftet, kring prioriterade områden och förväntningar på programmet i sin helhet.

Det första förslaget var ute på remiss under våren/sommaren 2023 hos civilsamhällets och näringslivets aktörer samt till berörda sektorer och nämnder i kommunorganisationen. Under hösten omarbetades förslaget av tjänstepersoner och den politiska referensgruppen utifrån inkomna synpunkter. Förslaget tas först upp för beslut på Samhällsservicenämndens sammanträde i januari för att sedan gå vidare till Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut i mars/april 2024.

Kontakta oss med frågor

Vi kan svara på frågor kring det kulturpolitiska programmet:

Malin Rönström, Kultur- och konstansvarig, Enheten Kultur och bibliotek
0270-756 73, malin.ronstrom@soderhamn.se

Marjo Myllykoski, Ordförande, Samhällsservicenämnden
0270-785 22, marjo.myllykoski@soderhamn.se

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 23 januari 2024
Uppleva och göra