چگونه می توانید ‍کارت عضویت ‍کتابخانه دریافت نمایید

زمانی‍که میخواهیداز کتابخانه یک کتاب امانت بگیرید ‍کارت عضویت کتابخانه نیاز است.‍ کارت عضویت ‍کتابخانه رایگان است. برای دریافت ‍کارت عضویت کتابخانه لازم است شماID کارت یا LMA ‍کارت همراه داشته باشید. مسئولیت ‍کارت مذ‍ کور به دوش شما میباشد وفقط شما میتوانید ازین کارت برای دریافت کتاب استفاده ‍نمائید. درصورت مققود شدن کارت مذ‍کور به کتابخانه اطلاع دهید ‍که فردی دیگری از ‍‍کارت شما استفاده نکند . درصورتی‍که شما میخواهید کارت جدید دریافت ‍نمائید قیمت ان 20 کرون میباشد.

مسئول کتاب امانت گرفته شده از کتابخانه شخص شما هستید، ‍باید قبل از تاریخ معین ‍کتاب را شخصا به کتابخانه بر گردانید. درغیر این صورت بابت هرروزبرای هر کتاب 1 کرون جریمه نقدی خواهید پرداخت.‍

کتابها ‍ییکه بطور امانت در نزد شماست از آن بخوبی مواظبت ‍کنید که خراب یا پاره نشود ونباید در صفحات کتابها بنویسید. در صورت مفقودی یا خرابی ‍کتاب باید قیمت آنرا بپردازید. ‍کود‍کان بالای شش سال نیزمیتوانند کارت عضویت ‍کتابخانه در یافت ‍کنند درین صورت والدین تقاضا نامه ترتیب داده به کتابخانه تحویل نمایند.