شرکت های تهییه مسکن

شاروالی شرکت یا اداره مسکن یابی شخصی ندارد، قراردادها و حمل ونقل اپارتمان ها ازطریق شرکت های مختلف مسکن صورت میگیرد. شرکت Faxeholmen AB مدیریت اجاره اپارتمان ها ی شهری ومحلات را به عهده دارد.


شرکت های تهییه مسکن خصوصی

HSB Hyreshem AB External link, opens in new window.

Helsingehus External link, opens in new window.

Husö Fastighets AB External link, opens in new window.

Stenhus AB External link, opens in new window.

Hälsinge Kulturfastigheter AB External link, opens in new window.


انجمن های حقوقی مسکن

Brf Nymåla External link, opens in new window.

Brf Ljusne External link, opens in new window.

Brf Borgmästargården i Söderhamn External link, opens in new window.