آموزشگاه عالی عامیا نه Folkhögskola

آموزشگاه عالی عامه Folkhögskola جایگزینی مکاتب لیسه وآموزش بزرگسالان (کوموکس) برای کسانی که سن هیجده سالگی را تمام نموده اند، می باشد.

در برخی از این آموزشگاه عالی عامه، همچنین کورس های ویژه برای کسانیکه جدیدا وارد سویدن میشوند، موجود است.

در شهر سودیرهامن آموزشگاه عالی عامه در Vågbro موقعیت دارد.

برای کسب اطلاعات درمورد آموزشگاه عالی عامه Folkhögskola در اینجا به زبان خود بیشتر بخوانید. External link, opens in new window.