کودکان ونوجوانان تازه وارد

شهرداری سودیرهامن یک شخص ویژه دارد، که مسئولیت کودکان ونوجوانان تازه وارد درشهرسودیرهامن راعهده دارمیباشد.

این شخص درباره کودکان تازه وارد ازطریق اداره مهاجرت، واحد ادغام وسرپرست های قانونی کودکان اطلاع دریافت نموده، شخصا بامدارس تماس میگیرد.

سرپرست ووالدین کودکان درمورد محل وساعت ملاقات یک پیام دریافت میکنند، سپس سرپرستان کودکان د رباره سیستم مدرسه، آموزش زبان مادری، رژیم غذایی وسایر حقوق ووظایف کودکان اطلاعات دریافت میکند.

سرپرستان ووالدین شخصا مسئولیت درخواست پیش دبستانی برای کودکان خودرا دارند.

عرض دوماه پس ازینکه دانش آموزمکتب راشروع میکنند، یک نظر سنجی انجام میشود، دراین بررسی چگونگی پیشرفت دریادگیری زبان، بررسی سابقه تحصیلی قبلی، که چه اندازه خواندن، نویشتن وشمارش، وچه مقدارمعلومات درسایرموارد مختلف دارند.