کودکستان صنف آمادگی

کودکانی که شش سال تمام سن دارند، در ترم خزانی هرسال (شروع سال تحصیلی جدید) مستحق یک جای درصنف آمادگی برای شروع تحصیل میباشند.

صنف آمادگی( اجباری ) بوده وهمه کودکان باید این دوره تحصیلی را طی کنند.

صنف آمادگی یک دوره تحصیلی جهت آماده شدن کودکان برای مکاتب ابتدایی (اجباری) است.

کودکستان ها(صنوف آمادگی) در نزدیک مکتب یا درساختمان مکتب واقع است، که کودکان روزانه تقریبا سه ساعت در آنجا حضوردارند.

اطلاعات بیشتر در مورد ساعات باز بودن مدارس رادر این جا بخوانید.

 درباره صنف آمادگی بیشتربه زبان خودتان بخوانید. External link, opens in new window.