Fastighetsägarens ansvar

Äger du en fastighet inom detaljplanerat område, eller i område där kommunen har väghållningsansvar? Då ansvarar du för växtlighet, renhållning och snöröjning på gångbanan utanför din fastighet.

Utrymme för ditt ansvar

För byggnad med rak fasadlinje eller max en utbyggnad mot gågatan ansvarar du för att hålla ett fritt gångbaneutrymme på 1 - 3 meter. I kvarter med mer än en utbyggnad mot gågatan ansvarar du för att hålla ett fritt gångbaneutrymme på 2 meter från yttersta fasad (gäller kvarterets längd).

Växtlighet och nedskräpning

Som fastighetsägare behöver du se till att gångbaneutrymmet hålls fritt från ogräs och annan växtlighet. Läs mer om hur du sköter häckar och buskage. Du behöver även sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål.

Snöröjning

Vid snöfall ska du snarast avlägsna snö som is som stör gångtrafiken. Vid halka behöver du snabbt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder.

Vid behov kan du lägga undanskottad snö och is i en vall ut mot körbanan. Vallen tas bort av kommunen.

Kommunen får inte lägga upp snö på privat mark, likväl som privata fastighetsägare inte får lägga upp snö från tomtmark på allmän gatu- eller parkmark.

Ibland måste kommunen använda gångbaneutrymmet för att lägga upp snö och is. Då minskar ditt ansvar för utrymmet. Om kommunen lagt upp snö och is så att mindre än 0,75 meter kvarstår av gångbaneutrymmet, behöver du inte snöröja återstående område.

Sandsopning

Som fastighetsägare ska du sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Övrig renhållning

Som fastighetsägare behöver du även hålla gångbaneutrymmet i skick för trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet och för att undvika sanitär olägenhet.

Följder vid uteblivet ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig om någon halkar.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024