Häckar och buskage

Klipp häcken - du kan rädda liv. Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att undvika olyckor. Växtlighet, murar och staket får inte skymma sikten. Som fastighetsägare har du ansvar för att minska olycksrisker.

Små barn syns inte om din häck, mur eller ditt staket är för hög - stor risk för olyckor. Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för hängande grenar på gångbanor. Du kan också hjälpa räddningspersonal att snabbt hitta rätt: se till att grenar inte skymmer gatunamn eller viktiga trafikskyltar.

Du som äger fastighet mot gata/väg

  • Klipp gärna din häck varje år, till exempel i februari – mars eller juli.
  • Klipp träd och buskage så att gatubelysningen når gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda sidor om gatlyktan.
  • Träd bör planteras minst två meter från tomtgränsen och så att de inte skymmer sikt runt hörn i korsningar.
  • Häckplantor planterar du minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Några regler för fri sikt

  • Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter från gatan i en siktriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera håll.
  • Gångbanor ska ha en fri höjd på minst 2,5 meter, cykelbanor en fri höjd på 3,2 meter och körbanor en fri höjd på 4,6 meter.
  • I en korsning måste det finnas fri sikt, därför gäller en maxhöjd på 0,8 meter på ett avstånd 10 meter från korsningen.

Enligt Plan- och bygglagen 8 kapitlet 15 § ska ”En tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”.

Senast uppdaterad: 13 september 2023