Trafikregler och trafiksäkerhet

Vägskylt för begränsad hastighet 40 km/h.

Våra trafikregler är till för dig som trafikant dvs färdas med bil, elfordon cykel eller är gående. Genom att visa varandra hänsyn och omsorg i trafiken kan vi skapa en god trafikmiljö i kommunen.

Allmänna trafikregler

Alla regler för hur vi ska uppträda i trafiken finns i Trafikförordningen. Reglerna som beslutas riksdagen är generella och gäller i hela Sverige. Det förutsätts att du känner till och rättar dig efter de allmänna trafikreglerna som till exempel visa hänsyn mot andra trafikanter, lämna fri väg för utryckningsfordon, att man använder högerregeln, att man inte får parkera på en väg som är huvudled, på en cykelväg eller mot körriktningen.

Lokala trafikregler

Utöver de generella trafikreglerna finns det också lokala trafikregler - trafikföreskrifter som bara gäller för Söderhamn. De kan vara permanenta eller tillfälliga och gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

Det kan gälla följande:

  • Hastighetsbegränsning i tätorter
  • Parkeringsförbud
  • Regler för parkeringsplatser
  • Särskilda zoner för buss, taxi och parkeringsförbud

Söderhamns lokala trafikföreskrifter finns i Transportstyrelsens databas för trafikföreskrifter - Svensk trafikföreskriftsamling. Länk till annan webbplats.

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är väghållare, det vill säga har ansvar för drift och underhåll. Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen för alla vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden.

Senast uppdaterad: 10 november 2023