Snöröjning och vinterväghållning

Det är många som ser till att det blir skottat, sandat och plogat på vintern i vår kommun: kommunen, kommunala bolaget Faxeholmen, Trafikverket, entreprenörer, vägföreningar och fastighetsägare. Tillsammans hjälps vi åt för att skapa god framkomlighet på våra gator och vägar.

Våra snöröjningsenheter har dygnet runt-beredskap under perioden 1 november-1 april för att skapa framkomlighet på ca 21 mil gator och vägar, ca 5 mil gång- och cykelvägar samt allmänna parkeringar och torg.

Ansvar för vinterväghållning i Söderhamns kommun

Det kommunala bolaget Faxeholmen AB ansvarar för utförande av vinterväghållning på gator inom planlagt område, skyltade gång- och cykelvägar, vid kommunala fastigheter som t.ex. skolor samt några enskilda vägar. Vid ett normalt snöfall tar det cirka tio timmar att snöröja alla gator i Söderhamn. Vid större snöfall tar det längre tid.

Trafikverket har ansvaret för större allmänna vägar.
www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Vi försöker att förbereda så bra som möjligt för olika scenarion.
Som beslutsunderlag använder vi specialprognoser för Söderhamns kommun som SMHI levererar. Prognoserna visar 10-dygn framåt och uppdateras varje timme.

Vi har personal i beredskap dygnet runt och följer upp eventuella avvikelser i prognosen samt åker runt i kommunen och obeserverar för att upptäcka lokala avvikelser.

Vi snöröjer för framkomlighet med prioritering av huvudgator, bussgator och skyltade gång- och cykelvägar. Vår ambition är att ha god framkomlighet i morgontrafik, kl. 07.00, med reservation för att både snöfall och morgontrafik sker samtidigt.

Snöstädning utförs när nederbörden upphört och framkomligheten är ordnad. Då övergår ett antal enheter till att förbättra trafiksäkerheten genom att flytta eller transportera bort snöhögar som skymmer sikten i korsningar.
Bortforsling av snö kan även vara aktuellt för att göra plats för mer snö om det är tidigt på vintersäsongen.

Isrivning av nedkörd snö på huvudgator, bussgator och större uppsamlingsgator kan ibland behövas för att öka både trafiksäkerhet och åkkomfort.

Halkbekämpning utförs omedelbart vid akut ishalka i samband med underkylt regn. Bekämpning av övrig snöhalka startas efter det att snöfallet upphört och i så nära
anslutning till snöröjningen som möjligt.

Sand till privatpersoner

Privatpersoner är välkomna att utan kostnad hämta en hink med sand vid Kungsgatan östra vid bommen på vänster sida innan Forsbackabron.
OBS! Detta är det enda stället där privatpersoner kan hämta sand.
Alla andra platser där det finns sand är privata eller för företag/entreprenörer.

Datumparkering gäller inom Söderhamns tätort inklusive Vågbro o Stugsund under perioden 1 november – 30 april. Syftet är att underlätta för snöröjning och sandsopning.

Alla bilar ska mellan kl 02-08 på morgonen med ojämnt datum stå på sida med jämn adress och varannan morgon tvärtom, på jämnt datum stå på udda adress. Tänk efter när ni parkerar vid månadsskiftet oktober/november, januari/februari och mars/april då det är udda datum två dagar i rad.

Skador på privat egendom orsakade av Söderhamns kommuns snöröjningsenheter åtgärdas snarast efter vintersäsongen. Låna gärna käppar på kommunens serviceenhet på Tippvägen 10, för att markera staket, gräskanter m m.

Anmäl skada på privat egendom till kommunen

Anmäl vägskada till Faxeholmen Länk till annan webbplats.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 22 november 2023