Diarium, arkiv och sekretess

Arkiv

Genom offentlighetsprincipen har medborgare rätt att läsa de offentliga, allmänna handlingar som finns hos kommunen.

Diarium

Vi registrerar post som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara till exempel fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar. Att en handling är diarieförd innebär dock inte att den är offentlig, utan även sekretessbelagda handlingar registreras i diariet.
Kontakta berörd sektor för utdrag från diarier

Sök själv i diariet

Du kan själv söka i diariet. För övriga uppgifter från diariet - kontakta Kundtjänst.

Kommunarkiv

Arkivet är kommunens minne. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som förvaras i arkivet.
Arkivlagen styr hur kommunala arkiv ska skötas och hur kommunens allmänna handlingar ska förvaras.
I Söderhamns kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och ser till att sektorerna fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.

Privatpersoner, skolklasser och andra är välkomna att besöka kommunarkivet. Kontakta oss via Kundtjänst och förboka tid.

Sekretess

Huvudregeln är att handlingar är offentliga. Vissa handlingar omfattas av sekretess. Då måste vi pröva om vi har rätt att lämna ut handlingen. Oftast kan delar av informationen lämnas ut utan problem. Andra delar kan vara hemliga.

I offentlighets- och sekretesslagen står det vilka uppgifter som kan vara hemliga.

Senast uppdaterad: 3 november 2023
Kommun och politik