Mänskliga rättigheter

Regnbågsflaggan hissas vid rådhuset

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla, alltid. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Söderhamns kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och funktionsnedsättning.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Så inleds Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. De gäller viktiga delar av ditt vardagsliv som utbildning, boende, hälsovård och levnadsstandard. Du ska inte heller behöva utsättas för diskriminering.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet.

Senast uppdaterad: 8 december 2023
Kommun och politik