Överklaga beslut, rättssäkerhet

Beslut, insyn, rättssäkerhet.

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.

Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska ske i öppna former i så stor utsträckning som det är möjligt.

Både svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av de beslut som fattas av kommunen. Du har också rätt att ta del av planer, beslutsunderlag och övriga handlingar som finns hos kommunen i den mån handlingarna inte är belagda med sekretess.

Du kan se vilka beslut kommunen tar

På anslagstavlan kan du se tillkännagivanden av justerade protokoll och andra dokument. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas beslut.
Till anslagstavlan

Du kan överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga det inom tre veckor. Tiden för överklagande börjar när beslutet anslagits på anslagstavlan.
Så överklagar ett beslut

Du kan ta del av offentliga handlingar

Du har rätt att ta del av kommunens offentliga (allmänna) handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess. Vilka offentliga handlingar som finns i kommunen framgår av de olika nämndernas diarier.
Läs mer om offentliga handlingar

Senast uppdaterad: 26 oktober 2023
Kommun och politik