Fastighetsbildning

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för ägande, köp och försäljning av mark med tillhörande byggnader. I fastigheterna kan arrenden, servitut och andra rättigheter upplåtas. Fastigheter används också som säkerhet vid belåning. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen ändras.

Om du vill bilda eller förändra en fastighet inom kommunens gränser vänder du dig till lantmäterimyndigheten www.lantmateriet.se  Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 22 februari 2019
Bygga, bo och miljö