Fastighetsbildning

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för ägande, köp och försäljning av mark med tillhörande byggnader.

I fastigheterna kan arrenden, servitut och andra rättigheter upplåtas. Fastigheter används också som säkerhet vid belåning. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen ändras.

Kontakta Lantmäteriet för bildande av fastighet

Om du vill bilda eller förändra en fastighet inom kommunens gränser vänder du dig till lantmäterimyndigheten www.lantmateriet.se. Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 29 december 2023
Bygga, bo och miljö