Avfall och återvinning

Bild

Avfall och i viss mån även skräp kan användas igen och åter­vinnas. Vi har alla ett ansvar för vår gemen­samma miljö. Därför är det viktigt att du sorterar ditt avfall.

Här får du veta mer om hur du själv och kommunens organisation hanterar ditt hushållsavfall, kompost och trädgårdsavfall. I Söderhamn ansvarar det kommunala bolaget Söderhamn NÄRA för renhållning med sophämtning, sortering, deponering och behandling av avfall.

Kommunens avfallsorganisation

  • Söderhamn NÄRA är kommunens renhållare och ansvarar för sophämtning med insamling och behandling av ditt avfall.
  • Samhällsservicenämnden är renhållningssansvarig nämnd och ansvarar för frågor av teknisk karaktär, till exempel anvisad plats för hämtning av hushållsavfall, beslut i avvikande ärenden om abonnemang och utvecklingsarbete.
  • Samhällsservicenämnden ansvarar för tillsyn att föreskrifterna följs, dispens från föreskrifterna samt anmälan om hushållskompost och glesare hämtningsintervall.

Kommunen har föreskrifter om hur du ska hantera avfall från ditt hushåll. Kommunens organisation för att hantera ditt avfall består av olika delar. Avfallsplan 2015 - 2030 visar vårt långsiktiga arbete med avfallshanteringen.

Föreskrifter om hantering av avfall

För att du ska kunna hantera det avfall som ditt hushåll producerar har kommunen tagit fram renhållningsföreskrifter om avfall från enskilda avlopp, hantering av hushållsavfall och placering av kärl, mm.
Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar Pdf, 236.6 kB.

Kretsloppsplan 2021-2025

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap miljöbalken (1998:808) ta fram en plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering.
Planens syfte är att med utgångspunkt från Agenda 2030, nationella miljömål, regionala mål och strategier, bidra till en hållbar avfallshantering och resursanvändning, minska mängden avfall och utveckla en hållbar konsumtion av varor och tjänster.

Åtgärderna i kretsloppsplanen syftar till att Söderhamn blir en renare kommun som minskar sitt klimatavtryck och bidrar till ökat samhällsengagemang gällande konsumtion och avfall.
Planens genomförande ska beakta jämställdhet, FN:s barnkonvention och funktionsnedsatta
människors behov.
Kretsloppsplan2021-2025 Pdf, 1.3 MB.

  • Söderhamn NÄRA är kommunens renhållare och ansvarar för sophämtning med insamling och behandling av ditt avfall.
  • Samhällsservicenämnden är renhållningssansvarig nämnd och ansvarar för frågor av teknisk karaktär, till exempel anvisad plats för hämtning av hushållsavfall, beslut i avvikande ärenden om abonnemang och utvecklingsarbete.
  • Samhällsservicenämnden ansvarar för tillsyn att föreskrifterna följs, dispens från föreskrifterna samt anmälan om hushållskompost och glesare hämtningsintervall.
Senast uppdaterad: 4 april 2024
Bygga, bo och miljö