Idrottspolitiskt program

Pojke åker skidor

Söderhamns kommun tar fram ett idrottspolitiskt program för att stötta och värna folkhälsan på lång sikt.

Vad vill vi med idrotten? Söderhamns kommun tar nu med hjälp av civilsamhälle och näringsliv fram en plan som på lång sikt ska stötta och värna idrott och folkhälsa.

Söderhamns kommun arbetar under 2021 fram ett idrottspolitiskt program. Det idrottspolitiska programmet ska ge stöd och vägledning, samt vara en stöttepelare för arbetet med idrott, fritid och föreningsliv i ett långsiktigt perspektiv. Det ska också skapa samverkan mellan kommunorganisationen, idrottsföreningar, näringsliv och skola gällande idrott och ge effekter i form av ökad folkhälsa.

En annan viktig del i arbetet är att ta in synpunkter och idéer från civilsamhälle och näringsliv. Arbetet med detta kommer att bedrivas på flera olika sätt i tillsammans med de olika målgrupperna, till exempel genom enkäter, dialogseminarium och fokusgrupper.

För stöd, vägledning och samverkan

Det idrottspolitiska programmet ska ge stöd och vägledning, samt vara en stöttepelare för arbetet med idrott och folkhälsa i ett långsiktigt perspektiv. Det ska också skapa samverkan mellan kommunorganisationen, idrottsföreningar, näringsliv och skola gällande idrott och ge effekter i form av ökad folkhälsa.

Process

Arbetet drivs av tjänstepersoner på Kultur- och samhällsserviceförvaltningen i samarbete med idrottsrörelsens stödorganisation RF-SISU Gävleborg. Dessutom finns en referensgrupp med politiker från samtliga partier i Kultur- och samhällsservicenämnden.

I framtagandet av det idrottspolitiska programmet har informationsinhämtning och förankring gjorts genom en rad olika insatser;

  • Omvärldsspaning
  • Medborgarenkät – Viktiga delar att ha med i ett idrottspolitiskt program
  • Föreningsdialoger
  • Enkät till barn och unga – Deltagande inom idrotten
  • Enkät till näringslivet - Idrotten som en tillväxtfaktor

En remissomgång krävs innan programet kan antas i nämnden.

Ska antas under 2022

Slutligen ska det ge en tydlighet för kommunens arbete med idrott och folkhälsa samt hjälpa till att utröna vilka utvecklingsområden som ska prioriteras under programperioden. Planen är att det nya idrottspolitiska programmet ska antas och börja gälla under 2022.

Parallellt med detta arbete tar Söderhamns kommun i samverkan med det civila samhället också fram ett kulturpolitiskt program.

Senast uppdaterad: 6 maj 2022
Uppleva och göra