Fakta och siffror - hållbarhet

För dig som vill veta mer om nuläget och hur vi kan påverka vårt samhälle och klimat finns mycket att läsa. Här har vi samlat en del fakta.

Vi behöver använda våra resurser mer effektivt

För att klara de ekologiska påfrestningarna på vår miljö behöver vi använda våra resurser mer effektivt. Miljöarbetet ställer krav på en förändrad livsstil hos oss alla som lever och verkar i Söderhamn.

De stora utmaningar vi står inför idag är ett resultat av att vi tagit för liten hänsyn till att planeten har sina gränser. Vi uppmärksammas dagligen om att människans utbredning, agerande och påverkan på naturen ger effekter på miljön. Det handlar bland annat om vår användning och spridning av skadliga kemikalier, utsläpp av växthusgaser och vårt överutnyttjande av naturresurser.

Källa: Azote Images/Stockholm Resilience Centre.
Enligt forskning som publicerats i vetenskapstidskriften Science i januari 2015 bedöms fyra av planetens nio hållbara gränser (grönt i figuren) ha överskridits: förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, förändrad markanvändning (till exempel avskogning) samt förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor (som orsakar övergödning).

Hur skapar vi hållbarhet?

Många saker behöver lösas på global nivå eller nationellt men mycket bygger också på lokalt arbete. För att det stora pusslet ska kunna byggas måste också de små bitarna passas in. Så det som sker här är viktigt för helheten.

En viktig princip man kan använda sig av i arbetet för en hållbar utveckling bygger på 3R-principen; Reduce (reducera), Reuse (återanvända), Recycle (återvinna).

Detta innebär att man gör störst nytta om man kan minska sin användning av naturreseurser, el, kemikalier, prylar osv. Orsaken till att detta ger mest effekt är att all konsumtion innebär ökat behov av brytning av materail ur jordskorpan, exploatering av mark, användning av vatten, produktion av energi för tillverkning etc. men också att det ger effekt i form av ökat behov av rening, transporter, hantering av massor etc.

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Bygga, bo och miljö