Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Minoritetsspråk flaggor

Tillhör du någon av Sveriges nationella minoriteter? Här hittar du information om vilka rättigheter du har.

Nationella minoriteter

Enligt ett beslut i Sveriges riksdag är de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar. Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller ej – det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med.

Bakgrunden är lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010 och som stärkts genom nya bestämmelser från den 1 januari 2019.

Dina rättigheter

Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar – så har du stärkta rättigheter på flera områden. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär i korthet att du har följande rättigheter:

 • All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och främja ditt språk och din kultur.
 • Barn har en förstärkt rätt att utveckla sin kultur och sitt språk.
 • Du har rätt att få information om vad lagen innebär för dig av vissa statliga förvaltningsmyndigheter, däribland Socialstyrelsen.
 • Under vissa förutsättningar har myndigheter skyldighet att kommunicera med dig på finska, meänkieli och samiska.
 • Äldre som bor i ett förvaltningsområde har rätt att få hela eller en väsentlig del av sin äldreomsorg av personal som kan tala finska, meänkieli eller samiska. Detsamma gäller äldre som bor utanför förvaltningsområdena om kommunen har tillgång till personal som kan språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.
 • Kommuner ska inom ramen för den äldreomsorg som erbjuds på minoritetsspråk beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
 • Kommunerna är skyldiga att verka för att det finns personal med kunskaper i minoritetsspråken där det behövs i omvårdnaden av äldre.
 • Vårdgivare inom hälso- och sjukvården bör verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs i vården.
 • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.
 • Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd ska främjas särskilt.
 • Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheterna. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun i ett förvaltningsområde har särskilt starka rättigheter. Söderhamns kommun ingår förvaltningsområde för finska.

Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med myndigheterna på ditt språk. Du ska kunna få svar i tal och skrift på samma språk.

Du kan begära att få förskola, viss annan pedagogisk verksamhet och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli eller samiska.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022
Kommun och politik