Folkhälsa

Folkhälsa, glädje

God hälsa och trygghet är grundstenar för människorna i ett välfärdssamhälle, för att skapa en attraktiv kommun och god tillväxt.
Folkhälsa handlar om människors egna val och vanor, om yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället.

Folkhälsa berör också trygghet, jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering och alkohol- och drogrelaterade frågor.

Fyra strategiska arbetsområden har tagits fram för folkhälsoarbetet i Söderhamns kommun.

Delaktighet och inflytande

Alla som bor och verkar i Söderhamn ska ha möjlighet att känna delaktighet i samhället och ha inflytande över sin livssituation. Att känna samhörighet och uppleva möjlighet att påverka sin livssituation påverkar hälsan positivt. Det hänger samman med att samhället är tillgängligt och inkluderande för alla.

Ekonomiska och sociala förutsättningar
Alla som bor och verkar i Söderhamn ska ha möjlighet att känna social och ekonomisk trygghet. Ekonomiska och sociala förutsättningar är grundläggande livsvillkor för folkhälsan. Ekonomisk stress och social otrygghet skapar ohälsa och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.

Barn och ungas uppväxtvillkort
Alla barn och ungdomar i Söderhamn ska ha möjlighet att leva under goda och jämlika uppväxtvillkor. Förhållanden under uppväxten påverkar barn och ungas hälsa och livsvillkor genom hela livet. Tidiga insatser är därför viktiga för att främja en god folkhälsa långsiktigt.

Alkohol, narkotika, tobak, doping och spel

Alla barn i Söderhamn har rätt att växa upp under trygga förhållanden i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Alkohol och droger utgör ett hot mot tryggheten i samhället. Det ANDT-förebyggande arbetet är viktigt för att ge barn och unga en god uppväxtmiljö

Alkohol och droger leder ofta till kriminalitet och våld och utgör ett hot mot tryggheten i samhället. Kommunens lokala ANDT-strategi styr det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

I strategin kan du bland annat läsa om våra insatser för att

  • Tillgång till alkohol, narkotika och tobak ska minska.
  • Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, doping eller tobak.
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
  • Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska succesivt minska.
  • Få en folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt.

Kommunen har ett samverkansavtal med den lokala polismyndigheten om hur vi ska arbeta för ökad trygghet i Söderhamn.

Det pågår också ett löpande trygghetsarbete där kommun, polis och civisamhälle samverkar enligt en modell som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, tagit fram.

Läs mer: Trygghetsarbete efter etablerad modell

Centrumvärden ska medverka i arbetet med att skapa trygghet och trivsel i centrum. Centrumvärden vistas i centrala Söderhamn och har där tät kontakt med missbrukare i syfte att motivera dem att kontakta Söderhamns Beroendecentrum eller IOGT. Genom att frekvent röra sig i centrum bidrar centrumvärden även till att motverka skadegörelse och störa missbruksmiljöer där ungdomar vistas.

Senast uppdaterad: 21 december 2022
Kommun och politik