Medborgardialog

Genom medborgardialog kan vi ta till vara dina kunskaper och idéer, för att forma framtiden i Söderhamns kommun.

Vi vill engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling. Genom medborgardialog som en del i styrprocessen kan vi skapa transparens, öka kunskapen om systemet och utveckla samspelet mellan förtroendevalda och medborgare.

Många medborgare vill delta i samhällsdebatten, men utifrån sina förutsättningar och behov. Vi behöver utveckla möjligheter att fånga upp det engagemanget. Förtroendevalda har behov av att få kunskap om medborgarnas värdering kring frågor de ska fatta beslut om.

Principer för medborgardialog i Söderhamns kommun

Mer information finns i riktlinjerna under Relaterad information.

  • Medborgardialog kan ske när en fråga påverkar flera verksamheter, när något har stor påverkan på medborgarnas vardag, när det finns ett brett samhällsintresse eller när det är en strategisk fråga.
  • Ett specifikt och konkret syfte ska bestämmas för varje medborgardialog.
  • Dialoger som genomförs ska bygga på Söderhamns kommuns värdegrund.
  • Medborgardialogen ska genomföras så att alla ur den aktuella målgruppen/-erna har verkliga möjligheter att delta.
  • Medborgarna ska vid varje medborgardialog informeras om vilken grad av inflytande de kommer ges i dialogen samt hur åsikter och synpunkter kommer att behandlas.
  • Dialogtrappan ger vägledning, grad av inflytande ska styra valet av verktyg och metoder som ska användas i dialogen.
  • Under medborgardialogen ska inga svar eller beslut kommuniceras.
  • Resultatet från medborgardialogen ska framgå i beslutsunderlaget.
  • Ansvaret för att prioritera frågor och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de förtroendevalda politikerna som fattar beslut i frågan.
  • Återkoppling av dialogens resultat ska ges till deltagande medborgare.
Senast uppdaterad: 22 november 2018
Kommun och politik