Ordlista - Föreningsbegrepp

Det finns många nya ord som du kanske inte stött på innan du bildar en förening. Här har vi samlat de vanligaste och förklarat dom.

Acklamation - Omröstning med ja- och nejrop, som kan vara öppen eller sluten.

Adjungera - Förordna som tillfällig ledamot.

Ajournering - Sammanträdet gör uppehåll av en viss anledning.

Ansvarsfrihet - Medlemmarna ger styrelsen sitt godkännande.

Bordlägga ett ärende - Ta upp ärendet vid ett annat möte.

Enkel majoritet - Ett förslag som fått minst hälften av rösterna.

Firmatecknare - Person som utsetts för att kunna kvittera ut pengar, skriva kontrakt och underteckna föreningens olika papper till myndigheter etc.

Interimsstyrelse - En grupp av personer vars uppgift är att förbereda föreningsbildandet och att försöka intressera så många som möjligt att bli med från början.

Juridisk person - Föreningen som juridisk person betyder att ingen enskild står som ansvarig för ekonomi och verksamhet, utan styrelse och förening som helhet har det fulla ansvaret.

Justeringsmän - Granska och skriva under protokoll. För att ett protokoll ska bli giltigt ska det
undertecknas av justeringsman.

Jävig - Part i målet. 

Kvalificerad majoritet - Det förslag som får 2/3 av rösterna.

Medlemsmatrikel - En förteckning över föreningens medlemmar.

Motion - Enskild medlem som lämnar eget förslag till styrelse eller årsmöte.

Omval - En styrelseledamot som ställer upp för en mandatperiod till.

Ordningsfråga - Förslag som syftar till att påverka behandlingsordningen av ett ärende.

Proposition - De frågor som ordförande ställer till sammanträdet för att besvaras med ja eller nej.

Röstlängd - En lista över vilka som har rösträtt.

Rösträknare - Räknar antalet röster.

Styrelsemöte - Sammanträde där styrelsen fattar beslut och drar upp riktlinjer för verksamheten.

Talarlista - Ordförande noterar i vilken ordning som mötesdeltagarna begärt ordet.

Utlysning - Information till medlemmar genom tidningsannons, anslag eller kallelse om exemplevis årsmötet.

Verifikation - Bestyrka en handling med t ex kvitton.

Votering - Rösträkning

Årsmöte - Det högsta beslutande organet i föreningen.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024