Visselblåsarfunktion

Söderhamns kommuns och det kommunala bolaget Söderhamn Näras visselblåsarfunktion är en särskild kanal som har inrättats för att underlätta för visselblåsare att rapportera om oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden inom Söderhamns kommun och Söderhamn Nära.

Vad kan du anmäla?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, andra ekonomiska oegentligheter, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Söderhamns kommun.

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställnings­förhållanden.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Då är du i stället välkommen att kontakta respektive verksamhet i kommunen via Kundtjänst 0270-750 00.

Vem kan anmäla till visselblåsarfunktionen?

Visselblåsarfunktionen kan användas av anställda i kommunen, men också av bland annat tidigare anställda, praktikanter, volontärer och personer som gör en förfrågan om eller söker arbete hos kommunen eller egenföretagare som uppfört uppdrag eller lämnat anbud om sådana till kommunen. Av visselblåsarlagen framgår i detalj vilka personkategorier som kan använda en visselblåsarfunktion och vilka som omfattas av det lagstadgade skyddet mot repressalier.

Det här händer när du visselblåser

Söderhamns kommun och Söderhamn Nära AB samarbetar med ett externt företag för hantering av visselblåsningar. Inkomna anmälningar hanteras skyndsamt. Det innebär att det externa företaget som vi har avtal med tar emot din anmälan och bedömer om anmälan omfattas av visselblåsarlagen. Om en anmälan bedöms utgöra en visselblåsning enligt visselblåsarlagen utreds den antingen av det externa företaget eller av en utredningsgrupp på kommunen. Om uppgifterna i anmälan inte uppfyller kriterierna för visselblåsning får du som anmält återkoppling.

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den.

Söderhamns kommun omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att handlingar som kommer in till kommunen eller upprättas där blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut. Vid en begäran om utlämnande av handlingar görs sekretessprövning i varje enskilt fall. Det finns sekretessbestämmelser som ska tillämpas i uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen. Syftet med sekretessbestämmelserna är bland annat att i uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen skydda den rapporterande personens identitet. Vid en eventuell brottsutredning kan anonymitet dock aldrig garanteras. Om ett rapporterat förhållande inte är ett missförhållande enligt visselblåsarlagen omfattas inte rapportören av det skydd som visselblåsalagen ger.

Frågor och svar om visselblåsare finns på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023
Kommun och politik