Hantering av döda djur

För att undvika risk för att smittsamma sjukdomar sprids måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Olika regler gäller för olika sorters djur.

Sällskapsdjur

Du får gräva ner döda sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar på den egna tomten under förutsättning att:

 • Graven är så djup att kroppen inte kan grävas upp av djur.
 • Kroppen grävs ner minst 100 meter från dricksvattenbrunn

Om ett djur misstänks ha en epizootisk sjukdom (till exempel mul- och klövsjuka, svinpest, galna ko-sjukan eller scrapie) får det inte grävas ner. Kontakta istället i första hand din veterinär.

Produktionsdjur

Djur som inte betraktas som sällskapsdjur kallas för produktionsdjur. Det är djur som människor håller, matar, föder upp och använder för att producera livsmedel, ull, päls, fjädrar, hudar, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung.

När det gäller produktionsdjur som har dött, tar Svensk lantbrukstjänst hand om insamling och transport till anläggningar som är godkända för kremering.
Svensk Lantbrukstjänst AB Länk till annan webbplats.

Häst

Hästar räknas som produktionsdjur men undantas från reglerna för döda produktionsdjur. Tidigare behövdes tillstånd för nedgrävning av häst men från 1 februari 2015 behövs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för att få begrava sin häst.

Däremot ska nedgrävning av häst ske enligt riktlinjer från kommunen. Tillsyn och prövning i Sektor samhällsservice i Söderhamns kommun är tillsynsmyndighet över hästars begravningsplatser och ska kontaktas samt informeras innan nedgrävning sker.

Riktlinjer för nedgrävning av häst

 • Kontakta och informera Söderhamns kommun (enheten tillsyn och prövning) innan nedgrävning sker.
 • Skicka in karta med markerad plats för planerad nedgrävningsplats innan nedgrävning sker.
 • Register ska föras över plats för nedgrävning. Registret ska följa med fastigheten vid en eventuell försäljning av fastigheten.
 • Efter nedgrävning ska de delar av fordon och arbetsredskap som kommit i kontakt med kadavret noggrant rengöras och desinficeras.

Om ett djur misstänks ha en epizootisk sjukdom (till exempel mul- och klövsjuka, svinpest, galna ko-sjukan eller scrapie) får det inte grävas ner. Kontakta istället i första hand din veterinär.

Nedgrävningen får inte medföra förorening/smittspridning till grundvattnet. Vissa smittoämnen kan leva många årtionden i marken. Nedgrävning får ske under förutsättning att kommunens anvisningar följs, se nedan. Det innebär att du bl.a. ska skicka en karta till Bygg- och miljöförvaltningen där platsen för nedgrävningen är utmärkt.

Val av plats

 • Välj en plan, torr, solig och ensligt belägen plats.
 • Avstånd till bostäder eller vattentäkter ska vara minst 200 meter.
 • Avstånd till öppet vatten ska vara minst 100 meter.
 • Avstånd till väg, fastighetsgräns eller dike ska vara minst 20 meter
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.

Nedgrävning får inte ske

 • Inom detaljplanelagt område, bör ej heller grävas ner närmare än
  500 m från detaljplanelagt område
 • Inom vattenskyddsområde
 • Inom naturreservatInom Natura 2000-område
 • I gödselstack eller annan lagring för gödsel
 • Inom fuktiga/sanka områden

Nedgrävningen

 • Hästen får inte bära på någon smittsam sjukdom.
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • I väntan på nedgrävning ska kroppen täckas samt göras otillgänglig för vilda djur.
 • För att veta var grundvattenytan är ska en grop som är minst 3,5 meter djup grävas. Gropen ska sen stå i minst ett dygn för att man ska kunna se var grundvattenytan finns.
  Nedgrävning får ej ske om vatten visar sig i gropen
 • Hästkroppen ska täckas av minst 1,5 meter jordmassa. Om gropen måste göras grundare än 3,5 meter behövs extra jordmassor så att kroppen täcks av minst 1,5 meter.
 • Kroppen bör kalkas innan återfyllning sker. Kalkning har en bakteriedödande effekt, för att kalkningen ska få önskad effekt ska det vara rikligt med kalk, dvs. hela kroppen ska täckas.
 • Täck gärna platsen med sten/stenblock så att djur hindras från att gräva upp den döda hästen.
Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Bygga, bo och miljö