Vindkraft

Vindkraften kan ses som ett komplement till övrig elproduktion.

Bygglov, anmälan och ansökan inför etablering av vindkraftsanläggningar hanteras av bygg- och miljönämnden.

Miniverk

Ett miniverk är ett vindkraftverk med en totalhöjd på max 20 meter och en rotordiameter på max 3 meter. Det krävs inte bygglov för att bygga ett sådant vindkraftverk, om inte verket ska monteras på en byggnad eller kommer att uppföras på ett närmare avstånd från tomtgränsen än verkets höjd.

Gårdsverk

Ett gårdsverk är ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20 - 50 m eller med en rotordiameter som överstiger 3 m. Vill du bygga ett sådant vindkraftverk krävs bygglov enligt plan- och bygglagen.

För att bygga en medelstor vindkraftsanläggning på land krävs anmälan enligt miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen. Bygglov och anmälan prövas av bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun.

För att anlägga en medelstor vindkraftanläggning måste entreprenör/sökande:

  • Ansöka om bygglov hos bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun.
  • Göra en skriftlig Miljöbalksanmälan till bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun, som är tillsynsmyndighet.

Skriftlig miljöbalksanmälan

1. Skriftlig anmälan
Sökande gör skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden i god tid innan åtgärd vidtas. Anmälan ska innehålla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar så att man kan bedöma åtgärdens omfattning och miljöeffekter.

2. Bygg- och miljönämnden handlägger
Bygg- och miljönämnden kontrollerar om anmälan kommit rätt, om anmälan behöver kompletteras och om den aktuella vindkraftanläggningen gäller ett område med särskilda bestämmelser eller strider mot gällande plan.

3. Kopia till myndigheter
När anmälan är komplett skickar bygg- och miljönämnden ett exemplar av handlingarna till andra berörda myndigheter (till exempel länsstyrelsen, generalläkaren vid Försvaret, Naturvårdsverket).

4. Anmälan kungörs
Om anmälan innehåller en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska den kungöras. Det görs genom en tidningsannons i lokalpressen. Där framgår var du kan se handlingarna samt hur hur och inom vilken tid berörda kan lämna synpunkter.

5. Synpunktshantering
Kommunala och statliga myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i frågan får chans att yttra sig om anmälan till bygg- och miljönämnden.

6. Sökande informeras
Sökande får ta del av inkomna synpunkter från berörda.

7. Myndighetens beslut
Bygg- och miljönämnden går igenom ärendet och inkomna synpunkter och fattar ett beslut. Beslutsalternativen kan vara

- att anmälan inte föranleder någon åtgärd, det vill säga grönt ljus för sökande att gå vidare
- rådgivning
- föreläggande om att tillstånd måste sökas enligt miljöbalken
- föreläggande om försiktighet enligt miljöbalken
- förbud enligt miljöbalken

8. Meddelande
Beslutet sänds till sökande, med anvisning om hur det eventuellt kan överklagas.

9. Överklagande
Beslutet kan i vissa fall korrigeras. Annars sänds eventuellt överklagande till länsstyrelsen/miljödomstolen.

10. Åtgärd.
Sökande kan påbörja sin åtgärd/börja bygga tidigast 6 veckor efter att anmälan lämnats in.

För att bygga en stor landbaserad vindkraftsanläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken prövas av länsstyrelsen.

Här beskrivs den officiella processen när en entreprenör ansöker om att få uppföra en större vindkraftsanläggning. Innan entreprenören inkommer med ansökan ansvarar entreprenören för att ordna ett eller flera samrådsmöten med berörda.

Parallellt med entreprenörens samråd och ansökan pågår även andra processer i kommunen:

  • Kommunen kan behöva åtgärda sin översiktplan rörande vindkraft. Här har allmänheten möjlighet att påverka kommunens inriktning.
  • Kommunen gör egna underlag för bedömning av planbehov, miljöpåverkan, med mera.

1. Underlag
Entreprenör som vill söka tillstånd för att anlägga vindkraft skapar ett underlag för att kunna presentera sin idé.

2. Samrådsprocess
Före samråd måste sökande/entreprenör informera länsstyrelse, kommun och berörda privatpersoner om antal vindkraftverk; placering av verk, kablar och tillfartsvägar; förväntad elproduktion och beräknad miljöpåverkan, med mera.

Den sökande är ansvarig för samrådet - inte kommunen. Sökande kallar alla berörda parter: länsstyrelsen, kommunen, de som bor/arbetar i området, andra som kan störas visuellt av vindkraftverken, företag och organisationer, telebolag och berörda statliga myndigheter.

3. Synpunktshantering
Genom samrådet får den sökande in synpunkter. Den sökande kan ha fortsatt dialog med berörda i bearbetningen av sin idé. Om den sökande vill kan samrådsprocessen göras om fler gånger - för att förankra idén hos berörda parter och nå en samsyn.

Efter samråd producerar den sökande en samrådsredogörelse med miljökonsekvensbeskrivning. Dokumenten blir en del av ansökan.

4. Ansökan
Nu är det dags för den sökande att lämna in en officiell ansökan. För Gävleborg fungerar miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen Dalarnas län som en av tio utsedda länsstyrelser som prövar och godkänner ansökan. Länsstyrelsen Gävleborg finns med som remissinstans.

Miljöprövningsdelegation skickar ut ansökan på en snabb runda till bland annat kommunen, för att se om sökande behöver komplettera ansökan.

5. Kungörelse och remissrunda för synpunkter
När ansökan är komplett skickar länsstyrelsen den officiella, slutgiltiga ansökan vidare för yttrande, till bland annat:

  • kommunstyrelsen
  • kommunens bygg- och miljönämnd
  • länsstyrelsens kultur-, naturvårds- samt plan- och bostadsenheter
  • berörda statliga myndigheter

Länsstyrelsen ska också kungöra miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan i ortstidningen. I kungörelsen framgår var, och under vilken tid, handlingarna finns tillgängliga för synpunkter. Ansökan och övriga handlingar i ärendet brukar finnas tillgängliga hos kommunen (och hos länsstyrelsen) under en tid av cirka 3 - 6 veckor.

Invändningar eller påpekanden ska göras skriftligt till länsstyrelsen under expeditionstiden, för att vara giltiga. Det räcker inte med muntliga synpunkter.

Om länsstyrelsen eller berörd part önskar, kan länsstyrelsen anordna ett offentligt sammanträde. Det meddelas i ortstidning och via brev till de som yttrat sig. Vid sammanträdet kan berörda framföra muntliga synpunkter. Länsstyrelsen samlar alla synpunkter så att den sökande får bemöta dem.

6. Kommunal tillstyrkan
Innan Miljöprövningsdelegationen kan ta beslut om att godkänna en vindkraftsetablering ska berörd kommun och länsstyrelse säga sitt. I ett tillståndsärende för större vindkraftsparker har kommunen två roller: dels bygg- och miljönämndens roll på miljösidan, dels kommunfullmäktiges roll som vetoinstans.

7. Beslut
Miljöprövningsdelegationen prövar och beslutar om att slutgiltigt godkänna eller avslå ansökan. När beslutet genomgått prövning skickas det skriftligt till sökanden och till de som yttrat sig i ärendet. Beslutet kungörs även i ortstidningen.

8. Period för överklagande
I kungörelse av beslutet ska det finnas tydlig information om hur beslutet kan överklagas. Alla som berörs av beslutet kan överklaga (sökande, närboende, organisationer, med flera). Den som vill överklaga ska ha gjort det inom tre veckor från att beslutet kungjorts.

Egna underlag för bedömning av planbehov, miljöpåverkan, med mera görs av kommunens tjänstemän. Kommunstyrelsen kan yttra sig som remissinstans vid anmälningar och ansökningar om etablering av medelstora och stora vindkraftsanläggningar. Kommunfullmäktige har vetorätt vid etablering av stora vindkraftsanläggningar.

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Bygga, bo och miljö