Fördjupad översiktsplan – tema vindkraft

Den tematiska översiktsplanen för vindkraft redovisar riksintresseområden för vindkraft (X) samt områden av kommunalt intresse för vindkraft (VK) och utredningsområden (U).

Översiktsplan tema vindkraft pekar ut områden lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Det är områden där vindkraftsutbyggnad kan prioriteras framför andra intressen.

I miljökonsekvensbeskrivningen med hållbarhetsanalys finns en översikt över de sammanvägda konsekvenser som planförslaget innebär. Precis som i gällande översiktsplan tema vindkraft värnas dalstråk och kustområden. I den nya planen värnas även Ljusnans mynning.

Senast uppdaterad: 13 december 2022
Bygga, bo och miljö