Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt ytligt avrinnande regn- och smältvatten. Dagvatten blir en allt viktigare fråga då det ställs högre krav på våra vattenmiljöer samt att klimatförändringen ger mer och kraftigare nederbörd som vi måste ta hänsyn till.

När marken utnyttjas för bebyggelse, förändras den naturliga vattenbalansen och mängden dagvatten ökar. Det är därför viktigt att det vid all planering tas hänsyn till vad det befintliga systemet klarar av för att minimera risken för översvämningar.

Dagvattenstrategi

Dagvattenstrategin syftar till att utveckla kommunens dagvattenhantering mot en mer hållbar inriktning. Strategin håller fokus på vattenkvalitet samtidigt som den lyfter fram principer för att nyttiggöra dagvatten i större utsträckning samt hantera de utmaningar som uppstår genom klimatförändringar där stadsmiljöer byggs allt tätare. Syftet är också att skapa samsyn kring dagvattenhanteringen inom kommunen.

Strategin har tagits fram inom projektet iWater

Senast uppdaterad: 5 februari 2019
Bygga, bo och miljö