Eget avlopp

Avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet kallas enskilt avlopp. Nästan alla fastigheter utanför tätbebyggt område har någon form av enskilt avlopp där avloppsvatten tas om hand i en egen avloppsanläggning.

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du ansöka eller anmäla detta till kommunen. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning eller om du vill ändra en befintlig.

Fastighetsägarens ansvar att söka tillstånd och anmäla

  • Lämna in din ansökan/anmälan i god tid, eftersom det kan behövas tidskrävande utredningar av platsens förutsättningar och samråd med grannar med mera innan vi kan fatta beslut.
  • Du får kortare handläggningstid om ansökan/anmälan och handlingarna är tydliga och kompletta från början.
  • Du måste invänta tillstånd från kommunen innan du får påbörja arbetet med avloppsanläggningen.

Du har ansvar för att ta fram de uppgifter som behövs för att ansökan/anmälan är komplett.

Kommunen kan inte rekommendera dig vilken anläggning du ska ha. Däremot kan vi berätta vilka avloppstekniker som har möjlighet att klara skyddsnivån på den aktuella platsen. Vi kan även ge dig råd utifrån de regler som gäller på platsen för anläggningen, till exempel om omgivningen är skyddsvärd, dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver viss förebyggande åtgärd.
Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

Du kan behöva anlita en sakkunnig entreprenör/konsult för att få hjälp med din ansökan, till exempel att välja teknik, göra utredningar av geologiska förutsättningar, fylla i ansökningsblanketten och slutligen bygga/installera anläggningen som du fått tillstånd till.

Tillstånd krävs för inrättande av

Skriftlig anmälan krävs för

Ansökan/anmälan ska innehålla

När vi får in en ansökan/anmälan bedöms den föreslagna avloppslösningen utifrån bland annat rening och föroreningsrisker, såsom närhet till dricksvattentäkter, sjöar, vattendrag och hav.

Här kan du läsa vilka steg som ingår i ansökan och uppdelningen av ansvar mellan sökande och kommunen. Pdf, 56.6 kB.

Samhällsservicenämnden, Söderhamns kommun, tar ut en avgift för handläggning av din anmälan/ansökan.

Taxa enligt Miljöbalken Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad: 5 juli 2023
Bygga, bo och miljö