Mobbing och likabehandling

Tonårsflicka med mobil

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering får inte förekomma i förskolor, skolor eller andra verksamheter som lyder under skollagen. Förskolorna och skolorna tar årligen fram en skriftlig plan som beskriver deras arbete med att förebygga kränkande behandling och diskriminering.

Skollagen och diskrimineringslagen styr arbetet som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i förskola och skola. Det är förskolan och skolans ansvar att reda ut vad som hänt och vidta åtgärder som leder till att kränkningarna slutar. Förskolorna och skolorna har en rutin för hur kränkningar mot barn och elever ska anmälas, utredas och åtgärdas.

I förskolan genomförs trygghetsvandringar med barnen i syfte att ta reda på om det finns ställen som barnen inte känner sig trygga på.

I skolan genomförs årligen två enkäter med alla elever från förskoleklass till årskurs 9. I enkäten får eleverna svara på frågor kring trivsel, trygghet, kränkningar och synen på sitt lärande i skolan.

Senast uppdaterad: 20 juli 2023
Förskola, skola och utbildning