Kvalitet och utveckling i skolan

Block, penna, linjal och läsplatta med ett diagram.

Skolutveckling syftar till att förbättra verksamheten så att barn och elever når de nationella målen som är uppsatta för respektive skolform.

Ett led i skolutveckling är det systematiska kvalitetsarbete som sker inom alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Detta innebär att våra utbildningsverksamheter, både på huvudmannanivå och på förskole- och skolnivå kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete.

Senast uppdaterad: 30 januari 2023