Kvalitet och utveckling i skolan

Block, penna, linjal och läsplatta med ett diagram.

Skolutveckling syftar till att förbättra verksamheten så att barn och elever når de nationella mål som är uppsatta för respektive skolform.

Ett led i skolutveckling är det systematiska kvalitetsarbete som sker inom alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. På både huvudmannanivå och på förskole- och skolnivå följs kontinuerligt verksamhetens resultat upp och analyseras i förhållande till de nationella målen.

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras i samverkan med lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för sina enheters kvalitetsarbete.

Senast uppdaterad: 4 januari 2024