Studie- och yrkesvägledning

Kille i tonåren skejtar på en bred väg.

Studie- och yrkesvägledning (SYV) ger eleven personlig vägledning, enskilt eller i grupp för att eleven ska kunna göra genomtänkta val för framtiden. En viktig del är att stödja den enskilde eleven inför gymnasievalet.

Vägledningen skall stötta eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter, kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt kunna göra genomtänkta val.

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse berör all personal i skolan och förekommer i undervisning genom informationsinsatser och undervisning. Lärare bidrar med att diskutera elevens framgång och möjligheter i ämnen och hur de kan övervinna hinder.

Skolans mål är att varje elev

  • Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
  • Har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.
  • Har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder (ur Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet).

Eleven kan välja mellan minst två av språken franska, spanska eller tyska.

Att läsa ett extra språk ger eleven ökande möjligheter att välja framtida studier tack vare högre meritvärde samt utökad behörighet inför gymnasievalet.

Broschyr från skolverket: dags för språkval Pdf, 797.2 kB.

Studie- och yrkesvägledare (syv) informerar elever i årskurs 9 och deras vårdnadshavare, om gymnasievalet och kallar alla elever i årskurs 9 för enskilda samtal inför valet till gymnasieskolan. Även föräldrar är välkomna att delta i samtalet.

Behörighet

För att få börja på ett nationellt program på gymnasieskolan ska eleven:

  • Slutfört årskurs 9 eller motsvarande med godkänt betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik + 5 eller 9 ämnen till beroende på om eleven söker till ett yrkesförberedande program eller högskoleförberedande program.
  • Inte tidigare slutfört ett nationellt program.
  • Ansöka senast det år eleven fyller 19 år.

Elever som saknar behörighet blir erbjuden att gå ett introduktionsprogram (IM) där eleven får hjälp och stöd för att klara dessa ämnen. Därefter finns möjligheten att söka ett nationellt program.

Ansökan via webb

Elever ska fylla i sina val på webben och sedan lämna in en underskriven kvittens till syv. Efter jullovet får eleverna användarnamn och lösenord av syv på sin skola. Om eleven måste göra ett ändringsval, ta kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare.

En viktig del i skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning är att i särskilda vägledningssamtal stödja den enskilde elevens studie- och yrkesvalsprocess. Ett mål med vägledningen är att eleven själv ska kunna hantera valsituationer och i större utsträckning göra väl underbyggda val när det gäller studier och yrken.

Eleven behöver genom vägledningssamtal på ett strukturerat sätt få stöd i den processen. Dessa samtal kan ske individuellt och/eller som gruppvägledning.

Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Förskola, skola och utbildning