Modersmål

Lärare undervisar i modersmål.

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Elev som går i grundskolan, anpassad grundskola och gymnasieskolan i Sverige har under vissa förutsättningar rätt till undervisning i sitt modersmål om eleven har språket som ett dagligt umgängesspråk i hemmet.

Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.

Modersmålsundervisning ska anordnas om:

  • Minst fem elever begär det
  • Det finns tillgång till en lärare i det språket

Modersmålsundervisning kan anordnas efter skoltid och det är skolan som bestämmer omfånget.

Vårdnadshavare är ansvarig för barnet deltar i modersmålsundervisningen.

Bestämmelser om modersmålsundervisning finns i skolförordningen. Detta gäller även asylsökande barn och barn som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Ansök om undervisning i modersmål

Ansökan lämnas till skolans expedition. Det är vårdnadshavarna som bestämmer om en ansökan ska lämnas in. Modersmålsundervisning är frivillig och kostnadsfri.

Andra bestämmelser för minoritetsspråk

Andra bestämmelser gäller för minoritetsspråk såsom samiska, finska,
tornedalsfinska, romani och jiddisch.

Senast uppdaterad: 18 juni 2024
Förskola, skola och utbildning