Barn- och elevinflytande och samverkan med vårdnadshavare

Elever som lär sig via digitala läromedel.

Barn och elever har rätt till delaktighet och inflytande över sitt lärande i förskola och skola. Det är också viktigt att det finns förtroendefulla relationer och fungerande samverkan med vårdnadshavare - det ökar barn och elevers möjligheter att utvecklas i sitt lärande.

Barns och elevers inflytande

Barn och elever har rätt till delaktighet och inflytande över sin utbildning i vardagen, de ska få komma till tals och bli lyssnad på. Förutom i de dagliga lärandesituationerna får barn och elever inflytande genom till exempel barnråd, elevråd, klassråd och centralt elevråd.

Läs mer om Elevinflytande

Samverkan med vårdnadshavare

Ett gott samarbete mellan hem och förskola eller skola är viktigt för barnets lärande. Det kan ske genom ömsesidigt utbyte av information och kommunikation i vardagen mellan dig som vårdnadshavare och medarbetarna i verksamheten.

Samverkan kan också ske genom till exempel föräldramöten och föräldraråd som respektive förskola och skola arrangerar.

Information om hur respektive enhet arbetar med föräldrasamverkan finns på respektive förskolas och skolas webbsida.

Förskolorna och skolorna använder det digitala verktyget Unikum för dokumentation och kommunkation kring barns och elevers lärande. I Unkum kan vårdnadshavare och elev ta del av planeringar, barn och elevers lärande, meddelanden och information från förskolan eller skolan. Allt är samlat på samma ställe och du kan följa barnets utveckling hela vägen från förskola till årskurs 9.

Unikum i förskolan

Du som är vårdnadshavare till ett barn i förskolan kan följa och vara delaktig i den undervisning som sker i förskolan. Dokumentationen i Unikum visar ditt barns lärande och utveckling och har en tydlig koppling till förskolans läroplan. I Unikum får du också aktuell information från förskolan.

Unikum i skolan

Du som är elev eller vårdnadshavare till en elev i skolan kan följa planeringar, dokumentation, bedömningar och elevers arbete i Unikum. Du får också aktuell information från skolan i Unikum.

Förskolors och skolors arbete för samverkan och inflytande

Läs mer om hur respektive förskola och skola jobbar med samverkan och inflytande.

Senast uppdaterad: 4 januari 2024
Förskola, skola och utbildning