Uppföljning av privata utförare

Söderhamns kommun har ett program för hela kommunkoncernen med gemensamma riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare.

Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till invånare. Det gäller alla verksamheter som kommuner, landsting och regioner upphandlar inom alla verksamhetsområden: vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gator och parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur. Det gäller även verksamhet i kommunala bolag.

Ansvar för överlämnad verksamhet

Ibland kan kommunen lämna över verksamhet till privata utförare. Men kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.

Vid avtal med privat utförare ska kommunen säkra tillgången till information för att kunna ge allmänheten insyn i verksamheten som lämnas över. Kommunen ska också kontrollera och följa upp verksamhet som lämnats över till privat verksamhet.

Kommuner ska:

  • Kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal drivs av en privat utförare. Arbetet ska vara strategiskt och systematiskt.
  • Genom avtal säkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i den överlämnade verksamheten
  • Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare.
  • Besluta i kommunfullmäktige för varje mandatperiod om ett program med generella mål och riktlinjer när verksamheter bedrivs av privata utförare.
  • Ha en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare.

Det aktuella programmet gäller till april 2020, då kommunfullmäktige beslutar om ett nytt program för nästa mandatperiod.

Senast uppdaterad: 22 november 2018
Kommun och politik