Fiske och fiskevård

Fiskeplanen är utgångspunkten för kommunens åtgärder inom fiskevård. Planen omfattar alla vatten i kommunen förutom Ljusnans avrinningsområde.

Fiskeplan Söderhamns kommun

Fiskeplanen beskriver vattendraget och dess avrinningsområde, mänsklig påverkan, fiskfauna m.m. samt förlag på åtgärder som behöver genomföras. Kommunen har under många år arbetat praktiskt med detta och genomfört åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden och göra vattnen vandringsbara för fisken.

Fiskeplan Söderhamns kommun Pdf, 8.5 MB. (pdf, 8.5 MB)

Bilologisk återställning

Med "biologisk återställning" menas att man försöker återskapa ett så naturligt
förhållande som det en gång var, före människans påverkan.

Historiskt sett så har vattenresurser nyttjats av människan på olika sätt. Dammar har byggts för kvarnar och kraftverk, flottleder skapats osv. Nästan varje mänskligt ingrepp har i någon form påverkat livet i vattnet. Fiskens möjligheter att röra sig fritt i systemen har begränsats. Variationen av miljöer i vattendragen och längs stränderna har minskat. Mängden fisk och fiskarter har förändrats, men även andra organismer i de ekosystem som vattendragen och strandområdena skapar har påverkats.

Exempel på åtgärder som kommune gjort är utrivning av dammar, grävning av omlöp runt onaturliga vandringshinder, byte och borttagning av trasiga och felplacerade vägtrummor, förbättring av sjötrösklar och återställning av vattenfåror till mer naturliga tillstånd (s.k. biotopvård).

Uppföljning

Som en del i uppföljningen av fiskeplansarbetet har olika former av provfisken genomförts, bland annat elprovfisken.
Resultaten av elprovfisken går att ta del av genom det nationella elfiskeregistret – SERS. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2023
Bygga, bo och miljö