Skyddsjakt skarv

Skarv (Phalocrocorax carbo) är en havsfågel som naturligt finns i vår skärgård. Arten var tidigare allvarligt hotad i Sverige, men har sedan 1940-talet ökat i populationsstorlek.

Skarven har ett skydd enligt EU:s fågeldirektiv vilket innebär att den exempelvis inte får störas av människan utan att ha dispens från artskyddsförordningen.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltning av skarvbeståndet

Sedan 2012 sker inventering längs med Gävleborgs kust i regi av Länsstyrelsen. Årligen görs inventering av antalet skarvbon på tidigare kända skarvhäckningslokaler samt eventuella nya lokaler som tillkommit under säsongen. Inventeringen ligger till grund för den skyddsjakt som sker. Under 2023 påträffades 4083 skarvbon i länet.

Skyddsjakt

Skarven kan orsaka allvarlig skada på fiske och känsliga fiskbestånd längs med kusten. För att förhindra skador har Länsstyrelsen Gävleborg beslutat den 8 mars 2024 om skyddsjakt efter 1900 skarvar längs med Gävleborgs kust under perioderna 8 mars till 31 juli 2024 (för att förhindra allvarlig skada på fiske) samt 8 mars till 30 april 2024 och 1 augusti till 31 oktober (för att skydda känsliga fiskbestånd). Utförare av jakten är viltvårdsområdena.

Störningsåtgärder

Som en ytterligare åtgärd för att minska skador på fisk och fiske har Söderhamns kommun under våren 2024 ansökt och fått tillstånd beviljat av Länsstyrelsen Gävleborg att utföra störningsåtgärder på skarv från och med skarvens ankomst till och med 30 juni 2024. Störning får utföras av tjänstepersoner på kommunen inom Söderhamnsfjärden och 8 öar utanför Sandarne.

Länsstyrelsen Gävleborg - Skarv Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024
Bygga, bo och miljö