Skyddsjakt skarv

Skarv (Phalocrocorax carbo) är en havsfågel som naturligt finns i vår skärgård. Arten var tidigare allvarligt hotad i Sverige, men har sedan 1940-talet ökat i populationsstorlek.

Skarven har ett skydd enligt EU:s fågeldirektiv vilket innebär att den exempelvis inte får störas av människan utan att ha dispens från artskyddsförordningen.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltning av skarvbeståndet

Sedan 2012 sker inventering längs med Gävleborgs kust i regi av Länsstyrelsen. Årligen görs inventering av antalet skarvbon på tidigare kända skarvhäckningslokaler samt eventuella nya lokaler som tillkommit under säsongen. Inventeringen ligger till grund för den skyddsjakt som sker. Under 2022 påträffades 3 926 skarvbon i länet.

Skyddsjakt

Skarven kan orsaka allvarlig skada på fiske och känsliga fiskbestånd längs med kusten. För att förhindra skador har Länsstyrelsen Gävleborg för 2023 beviljat skyddsjakt efter 1900 skarvar längs med Gävleborgs kust under perioderna 15 mars till 31 juli (för att förhindra skada på fiske) samt 15 mars till 15 maj och 1 augusti till 31 oktober (för att skydda känsliga fiskbestånd). Utförare av jakten är viltvårdsområdena.

Störningsåtgärder

Som en ytterligare åtgärd för att minska skador på fisk och fiske har Söderhamns kommun under våren 2023 ansökt och fått tillstånd beviljat av Länsstyrelsen Gävleborg att utföra störningsåtgärder på skarv fr o m skarvens ankomst t o m 30 juni 2023. Störning har fått ske av kommunen utvalda tjänstepersoner och privatpersoner inom Söderhamnsfjärden och 8 öar utanför Sandarne. Störning har främst skett genom besök på öar och båtturer förbi dem.

Länsstyrelsen Gävleborg - Skarv Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2023
Bygga, bo och miljö