Elevinflytande

Skolorna arbetar med elevinflytande och demokrati på olika sätt, i undervisningen och i olika forum som matråd, elevskyddsombud och i den Viktiga modellen. I den Viktiga modellen ingår bland annat klass-och elevråd. Detta organiseras på olika sätt på skolorna.

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen."

Citat ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011​

För att barn och unga i Söderhamn ska kunna driva viktiga frågeställningar krävs en lärandeprocess om hur det demokratiska samhället fungerar i stort. Kommunen vill tillsammans med ungdomarna skapa ett Söderhamn där unga trivs, utvecklas och kan skapa sig en bra framtid. Hela kommunen arbetar tillsammans utifrån demokrati-, kunskaps- och hälsoperspektivet.

  • Viktiga modellen ska ge barn och unga konkreta möjligheter att påverka sin vardag.
  • I Söderhamn ser vi på allvar barn och unga som resurser.
  • För att barn och unga i Söderhamn ska kunna driva för dem viktiga frågeställningar krävs en lärande- och demokratisk process och kunskap om hur det demokratiska samhället fungerar i stort.

Barn och ungas inflytande hanteras i skolans miljö. Elev- och klassråd är elevernas centrala arenor där de lyfter frågor som handlar om vardag och närmiljö. Den pedagogiska personalen fungerar som stöd så att förslag, åsikter och synpunkter lyfts i rätt sammanhang.

Frågor som inte kan hanteras inom skolan slussas via elevråd och det centrala elevrådet vidare till ett dialogmöte med berörda förtroendevalda och ansvariga tjänstemän.

Du har rätt att ha det bra i skolan och få en bra utbildning. Det har din skola ansvar för.

Du har bland annat rätt att känna dig trygg, ha studiero, få den hjälp du behöver och du har rätt att göra din röst hörd. Ibland kanske det inte känns bra i skolan och då finns det hjälp att få. Om det är något i skolan du inte känner dig nöjd med så ska du i första hand vända dig till någon vuxen du känner förtroende för.

Senast uppdaterad: 30 januari 2023