Tilläggsbelopp för fristående verksamhet

Barn som sitter på golvet.

Fristående förskolor och friskolor kan ansöka om ekonomiskt bidrag, tilläggsbelopp för barn och elev där det finns behov av extraordinära stödinsatser.

Förutsättingar för att söka tilläggsbelopp

Fristående förskolor och friskolor kan ansöka om ekonomiskt bidrag, tilläggsbelopp för barn och elev där det:

 1. finns omfattande stödbehov
  samt
 2. att det är fråga om extraordinära stödinsatser

Både 1 och 2 måste alltid vara uppfyllda. Det vill säga en ansökan måste innehålla skäl för att barnet/eleven har ett omfattande stödbehov och extraordinära insatser. Att ett barn eller en elev har rätt till särskilt stöd och åtgärdsprogram betyder inte att verksamheten har rätt till tilläggsbelopp. Den absoluta merparten av kostnaderna för särskilt stöd ska täckas av grundbeloppet som verksamheten får. Alla stödåtgärder till ett barn eller en elev, upp till tilläggsbelopp, täcks av grundbelopp.

Bilden beskriver vilken nivå av stöd som kan generera tilläggsbelopp.Förstora bilden

Bilden beskriver vilken nivå av stöd som kan generera tilläggsbelopp.

Det krävs något utöver det vanliga för att bli beviljad tilläggsbelopp. Exempelvis att barnet eller eleven behöver:

 • Stöd som är frekvent och sammanhållet
 • Stöd i stort sett hela skoldagen
 • Ett mycket omfattande personligt stöd

Oavsett om barnet eller eleven beviljas tilläggsbelopp eller inte har barnet eller eleven rätt till insatser utifrån sina behov och förutsättningar. I Skolverkets ”Stödinsatser i utbildningen” kan du läsa mer om ledning och stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd som är insatser som ryms inom grundbeloppet.

Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste verksamhetens utredning klart visa att barnet eller eleven har ett omfattade behov av särskilt stöd.

För att beviljas tilläggsbelopp måste nedanstående kriterier uppfyllas:

 • Kostnaderna ska vara direkt kopplade till enskilt barn eller elev.
 • Behovet ska vara helt klarlagt och den fristående förskolan eller skolan måste kunna visa varför grundbeloppet inte räcker och varför det krävs något utöver det vanliga, enligt bilden ovan.
 • Det är den enskilda huvudmannen som ansvarar för att visa att barnet eller eleven har rätt till tilläggsbelopp och att detta görs så omsorgsfullt som möjligt.

Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barns eller elevs förutsättningar.

Det kan vara ett barn eller en elev med extraordinära åtgärder till följd av:

 • fysiska svårigheter som till exempel rörelsehinder.
 • medicinska/somatiska svårigheter som till exempel svår epilepsi eller diabetes.
 • psykiska och/eller betydande sociala svårigheter.

Ansök om tilläggsbelopp

Tillsammans med ansökan om tilläggsbelopp ska du bifoga de handlingar som styrker de extraordinära behoven.

Alla handlingar som avser tilläggsbelopp kommer att diarieföras och hanteras utifrån Offentlighets- och sekretesslagen.

En ansökan om tilläggsbelopp ska innehålla skäl för att barnet eller eleven har ett omfattande stödbehov och extraordinära stödinsatser.

Varje ansökan betraktas som ny, vilket innebär att obligatorisk dokumentation ska skickas med vid varje ansökningstillfälle.

Varje enskild huvudman ska kunna visa:

 • Vilka behov har barnet eller eleven i verksamheten?
 • Av vilken anledning har barnet eller eleven rätt till tilläggsbelopp (omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära insatser).
 • Vilka anpassningar har gjorts för att stödbehovet ska kunna täckas av grundbeloppet?
 • Vilka är de extraordinära insatserna?
 • Hur ska behoven tillgodoses i verksamheten?
 • Vad kostar det att tillgodose elevens behov?
 • Om en diagnos påverkar prövningen ska den finnas med. Annars inte.

Det är alltid den enskilde huvudmannen som söker tilläggsbelopp, inte vårdnadshavarna.

Det går bara att ansöka för ett barn eller en elev som är folkbokförda i Söderhamns kommun.

Om en ansökan inte innehåller de efterfrågade delarna enligt ovan kommer vi att begära in en komplettering. Om kompletteringen inte har inkommit inom 10 dagar kommer vi ta beslut utifrån befintligt underlag.

Hur tas beslut och hur länge gäller det?

Ett beslut om tilläggsbelopp fattas alltid som individuella beslut. Verksamhetschef för förskola eller grundskola tar beslutet med stöd av rådgivning från vår expertgrupp (bestående av skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Ett byte av verksamhet innebär inte automatiskt att tilläggsbeloppet följer barnet eller eleven.

Förskolor och skolor kan som mest ansöka för 2 terminer framåt, men aldrig retroaktivt för terminer före den innevarande.

Det är obligatoriskt för verksamheten att göra en utvärdering av pågående insats om verksamheten tidigare erhållit tilläggsbelopp för barnet eller eleven.

Ja, tillsammans med beslutet bifogas en besvärshänvisning om hur du gör för att överklaga.

Senast uppdaterad: 25 april 2023
Förskola, skola och utbildning