Skattesats

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Skatten används för att finansiera den kommunala verksamheten, som till exempel skolor, äldreboenden och skötsel av grönytor och parker. Varje kommun bestämmer själv vilken skattesats som kommuninvånarna ska betala.

Inkomstskatt

Inkomstskatt är den totala skatt som dras på din inkomst och går antingen till kommun, region eller staten.

Kommunalskatt

Den del av inkomstskatten som går till Söderhamns kommun och är 21,66 (2023).

Landstingsskatt (Region)

Den del av inkomstskatten som går till Region Gävleborg och är 11,51 (2023).

Statlig skatt

Betalas av de som har en årsinkomst från 598 500 kr (2023) med 20 % utöver kommunal- och landstingsskatt.

Begravningsavgift

Dessutom betalar alla skatteskyldiga medborgare begravningsavgifter oavsett vilken kyrka du tillhör. De som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken församling du tillhör.

Här kan du se hur en hundralapp i kommunalskatt fördelas mellan olika kommunala verksamheter. Siffrorna gäller din kommunalskatt 2015.

Äldreomsorg: 26 kr
Grundskola: 17 kr
Omsorg för personer med funktionsnedsättning: 13 kr
Förskola och fritids: 10 kr
Gymnasieskola: 9 kr
Individ- och familjeomsorg: 5 kr
Gator och vägar: 3 kr
Fritid: 3 kr
Övrigt (turism, hamn, näringsliv mm): 3 kr
Räddningstjänst: 2 kr
Kultur: 2 kr
Försörjningsstöd: 2 kr
Vuxenutbildning: 2 kr
Politisk verksamhet: 1 kr
Summa: 100 kr

Utjämningssystem

I Sverige finns det ett utjämningssystem, för att alla kommuner ska få likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Systemet innebär att kommuner med ett stort skatteunderlag hjälper kommuner med mindre skatteunderlag. Söderhamns kommun är en av de kommuner, som får bidrag från detta utjämningssystem, vilket ger kommunen ökade intäkter.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023
Kommun och politik