Offentlig handling

Offentlighetsprincipen innebär att du som medborgare i en demokrati har rätt att kontrollera hur myndigheter sköter sig. Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar.

Offentlighetsprincipen innebär att du som medborgare i en demokrati har rätt att kontrollera hur myndigheter sköter sig. Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar.

Offentlighetsprincipen är fastslagen i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. Den innebär att du har rätt till insyn i den offentliga förvaltningen, bland annat genom din rätt att ta del av allmänna handlingar. 

På så sätt har du möjlighet att kontrollera att politiker och tjänstemän sköter den offentliga förvaltningen korrekt och det blir enklare att påverka och vara aktiv i det demokratiska arbetet.

Ta del av allmän handling

I princip är alla handlingar som kommer in till, upprättas av, förvaras hos eller skickas ut från en myndighet allmänna och offentliga och omfattas av offentlighetsprincipen.

Du kan kontakta kommunen och be att få se en handling. Du behöver normalt inte uppge namn, adress eller legitimera dig, bara när det gäller sekretessbelagd handling får namn efterfrågas. Även utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar.

Handlingar som inte är allmänna får lämnas ut om de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter, men kommunen är inte skyldig att lämna ut dem. Om en handling är delvis hemlig ska hemliga delar täckas över.

Kommunen ska prioritera utlämnande av begärd allmän handling och du har rätt att läsa den på plats. Du kan få kopior (kommunen har rätt att ta ut avgift och arbetskostnad för kopiering eller avskrift av allmän handling). Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i digital form.

Avslag och överklagan

Om din begäran om att få ta del av en allmän handling eller uppgift avslås ska du få ett skriftligt beslut, som du kan överklaga till kammarrätten. Avslag ska motiveras genom hänvisning till relevanta paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen.

Vad är en handling?

En handling är en framställan i skrift eller bild, eller en upptagning som kan läsas, ses eller höras med tekniska hjälpmedel (till exempel en bild, en karta, ett dokument, ett sms, en inspelning eller ett meddelande på Facebook).  

En handling är inkommen i samma stund som når en myndighet eller passerar en myndighetsgräns mellan förvaltningar/nämnder och den är tillgänglig fysiskt eller kan ses eller höras med tekniskt hjälpmedel som myndigheten utnyttjar. 

En handling är upprättad när den fått sin slutliga form och ärendet är slutbehandlat eller expedierat, genom att den är utskickad, justerad eller på annat sätt slutbehandlad hos myndigheten. Möteshandlingar betraktas som upprättade när de skickas till en nämnd för beslut, om de inte bedöms som arbetsmaterial. Protokoll med handlingar blir allmänna när protokollet justeras.

Vad är inte allmän handling?

Minnesanteckningar, utkast och utredningar som inte expedierats eller arkiverats av myndigheten kallas arbetsmaterial och betraktas inte som allmänna handlingar.

Det finns också data som upprättats av och förvaras hos kommunen men ändå inte är allmänna handlingar, de kallas enskilda handlingar. Det kan vara interna meddelanden, personliga meddelanden eller arbetsmaterial som utväxlas mellan tjänstemän i samma enhet under ärendeberedning.

Sekretess och andra begränsningar

Det finns begränsningar i offentlighetsprincipen för uppgifter som är hemliga, med stöd av offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär begränsningar både i din rätt att ta del av allmänna handlingar och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet.

En allmän handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd, av olika anledningar. Myndigheten avgör om något är hemligt. En handling kan  sekretessbeläggas när som helst; vid upprättandet eller vid ett senare tillfälle. Sekretess gäller för alla inom myndigheten, mellan olika nämnder eller förvaltningar, gentemot andra myndigheter och för allmänheten.

I offentlighets- och sekretesslagen finns också bestämmelser om fall där tystnadsplikt inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Senast uppdaterad: 18 december 2019
Kommun och politik