Ett ärendes gång

En handling kan inkomma på flera olika sätt till kommunen. Det kan till exempel vara ett dokument inskickat av en myndighet eller ett företag, en motion från våra politiska partier, ett medborgarförslag, ett dokument från en medarbetare eller från våra nämnder eller bolag.

Handlingen registreras i den aktuella nämndens diarium. Om handlingen tillhör ett befintligt ärende har den ett ärendenummer och sorteras där, annars skapas ett nytt ärendenummer.

  1. Om en annan myndighet behöver ge synpunkter på ärendet skickas en remiss dit.
  2. Medarbetare i nämndens sektor kan bereda och lämna yttrande i ärendet genom ett tjänsteutlåtande.
  3. Remissvar/tjänsteutlåtande kommer in.
  4. När ett ärende är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden.
  5. Nämnden beslutar i ärendet och skriver protokoll.
  6. Beslutet skickas till berörda för kännedom, utförande eller vidare beslut.
  7. Ärendet avslutas och arkiveras. 
  8. Alla handlingar i ett ärende samlas under samma diarienummer via den nämnd som hanterar ärendet. Vill du veta mera om ett ärende eller handlingar, kontakta diariet i aktuell nämnd.
Senast uppdaterad: 1 januari 2022
Kommun och politik