Skolskjuts

Vem som får skolskjuts regleras i lagar och förordningar som berör skolskjutsning. Med utgångspunkt från dessa har kommunen fastställt ett skolskjutsreglemente som beskriver vem som har reätt till skolskjuts.

Du kan få skolskjuts om:

  • du har långt till skolan och uppfyller kraven på avstånd
  • din väg till skolan är trafikfarlig
  • du har funktionsnedsättning
  • det finns andra särskilda omständigheter som gör det svårt för dig att ta dig till skolan.

I Söderhamn gäller följande avstånd:

2 kilometer för årskurs 1–3 och förskoleklass
3 kilometer för årskurs 4–6
4 kilometer för årskurs 7–9

Vem får skolskjuts?

Vem som får skolskjuts bestäms utifrån de lagar och förordningar som berör skolskjutsning. Med utgångspunkt från dessa har kommunen fastställt ett skolskjutsreglemente och som i detalj beskriver när skolskjuts ska ordnas. Beslut om skolskjuts får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Tänk på detta när du väljer skola

Om vårdnadshavaren väljer en annan skola än den som kommunen har anvisat så har eleven inte rätt till skolskjuts. Eleven kan i dessa fall endast få skolskjuts om det redan finns en upphandlad skolbuss i området, förutsatt att det finns plats.

Skjuts med taxi eller buss (ej linjetrafik)

För de elever som inte har tillgång till linjetrafiken upphandlas skolskjuts med taxi eller buss. I Söderhamns kommun åker cirka 130 elever med upphandlade skjutsar. Att en elev fått skolskjuts med taxi eller buss innebär inte att skjutsen utgår ända från hemmet. Avståndet (bostad – påstigningsplats) gäller lika som för bostad – skola, se ovan. Vårdhandshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från skolan – eller till och från platsen för skolskjuts.

För att underlätta samordning av skolskjutsar kan väntetid förekomma. Väntetiden bör inte överstiga 35 minuter per skolskjutstillfälle eller sammanlagt 70 minuter per dag.

Skolskjuts vid växelvis boende eller andra särskilda omständigheter

Alla som har behov av enskild skolskjuts ska ansöka inför varje nytt läsår. Detta kan gälla vid växelvis boende eller andra särskilda omständigheter som exempelvis svåra trafikförhållanden eller för elever med särskilda behov. Sista datum att ansöka om enskild skolskjuts är den 31 maj om du vill vara garanterad att få besked om beslut innan skolstart.

Du kan ansöka om skolskjuts under pågående läsår. Handläggningstiden är upp till tre veckor, observera att i perioder av hög ärendemängd kan handläggningstiden bli förlängd. Om vi behöver begära in kompletterande uppgifter kan handläggningstiden förlängas

Senast uppdaterad: 23 augusti 2023
Förskola, skola och utbildning